Projectes de Reglaments la iniciativa dels quals els corresponga. Quan siga preceptiva la sol·licitud de dictàmens, la publicació es produirà una vegada que aquests hagen sigut sol·licitats als òrgans consultius corresponents