consell rector

Consell Rector

El Consell Rector assumirà el govern i gestió superior del Patronat Municipal d'Esports de Castelló, i estarà integrat per les i els membres següents:

a) L'alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, com a presidenta nata del Patronat.

b) El regidor d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, com a president del Consell Rector.

c) Sis vocals en representació de la corporació municipal, triats pel Ple de l'Ajuntament i que podran ser o no ser regidors o regidores de l'Ajuntament. L'elecció es farà d'acord amb les següents normes:

  • 1a. Es designarà un/a vocal per cada grup polític que integre la corporació.
  • 2a. Si el nombre de grups polítics que formen la corporació és major de sis, tindran preferència per a formar part del Consell Rector aquells grups polítics que més components tinguen i, en cas d'empat, els que més nombre de vots hagen obtingut en les eleccions municipals.
  • 3a. Si el nombre de grups polítics no arriba a sis, els llocs de vocal restants després d'haver designat un/a vocal per cada grup polític, es distribuiran als grups amb més nombre de components, segons el principi de proporcionalitat.

d) Sis vocals en representació dels clubs i entitats esportives de la ciutat que estiguen degudament constituïts i inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i en el Registre Municipal corresponent, designats pel Ple de l'Excm. Ajuntament de Castelló a proposta de l"Assemblea.

e) Una persona representant de les AMPA, designat pel Ple de l'Excm. Ajuntament de Castelló a proposta de l'Assemblea.

f) Gerent del Patronat Municipal d'Esports.

g) Representant dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria esportiva.

h) Representant de la Diputació Provincial.

i) Representant de l'esport universitari.

j) Director d'Activitats Esportives.

k) Director d'Instal·lacions Esportives.

l) Secretaria del Patronat Municipal d'Esports.

m) Interventor del Patronat Municipal d'Esports.

>> Estatuts de l´organisme autònom local Patronat Municipal d´Esports de Castelló de la Plana Pàgines 5682 a 5693