CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI POLIVALENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ.

Número d'expedient: 201/64-3528/2015

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

Data de publicació en el BOP: Dimarts, 29 de setembre de 2015.

Data final de presentació de les proposicions: Dimecres, 14 d' octubre de 2015, fins a les 14:00 hores.

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): Dimarts, 29 de setembre de 2015.

OBERTURA DELS SOBRES:

  • Data d'obertura del SOBRE A (documentació administrativa), acte no públic: Dimecres, 21 d'octubre a partir de les 10:00 hores. De no existir defectes o omisions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris no quantificables (SOBRE B).
  • Data d'obertura del SOBRE C (documentació tècnica relativa a criteris cuantificables), acte públic: Dimecres 4 de novembre de 2015, a partir de les 10:00 hores.
  • Data de lectura d´informe tècnic i proposta d´adjudicació: Dimecres 11 de noviembre de 2015, a partir de les 10:00 hores.

ADJUDICACIÓ

  • Data d'adjudicación: 18 de desembre de 2015.
  • Adjudicatari: Mediterránea Gestión Social y Cultural, S.A.

FORMALITZACIÓ:

  • Data de formalització: 21 de gener de 2016.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: