Contractació dels Treballs de redacció de l"Estudi Acústic del Pla General Estructural de Castelló de la Plana i de la revisió del Pla Acústic Municipal

.-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 60/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 2 de març de 2016

- Data de publicació en el BOP: 5 de març de 2016

- Data fi de presentació de proposicions: 21 de març de 2016, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 7 de març de 2016

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA