Decret de determinació de dedicació dels i les membres de la corporació 2023-2027