​​​​​​​

Pla Local de Residus

Es tracta d'un document estratègic que s'articula al voltant de quatre qüestions fonamentals:

 • Quina és la situació actual en la gestió dels residus domèstics de Castelló de la Plana: quantitats recollides, tractades, nombre de contenidors en la ciutat, model de gestió, de recollida i tractament, etc.
 • Quins són els potencials de recollida selectiva de cadascuna de les diferents fraccions.
 • Quins objectius persegueix (en compliment de les normatives europea, estatal i comunitària).
  • Fomentar la reducció de la generació de residus del municipi.
  • Millorar les taxes de recollida selectiva i disminuir-ne les d'impropis respectives (residus que no van en aquestos contenidors).
  • Millorar el servei de recollida de residus mitjançant una major dotació de contenidors, tant pel que fa a la quantitat com a la  distribució.
  • Mobilitzar tots els actors implicats a promoure el canvi d'hàbits orientat a la prevenció de residus: ciutadania, empreses, comerços, associacions i administracions.
 • Quines mesures són necessàries, en un horitzó que abasta des de 2022 fins a 2026, per a aconseguir eixos objectius.

 

Per a aconseguir els objectius, s'han establit un total de 56 mesures d'actuació que s'estructuren en 4 grans eixos temàtics:

El primer eix se centra en el consum responsable, prevenció i reutilització amb 7 mesures entre les quals destaquen la promoció de l'autocompostatge i del compostatge comunitari.

En el segon eix es proposen 34 mesures estructurades en 6 línies estratègiques per a la Millora en la gestió de los residus. Entre aquestes mesures, s'inclou la creació d'illes de contenidors completes i es proposa l'ampliació del seu nombre per a aconseguir, en aquells casos en els quals estan per baix, la dotació de referència.

El tercer eix és la Transparència i sostenibilitat econòmica, en la qual s'inclouen 9 mesures i destaca l'elaboració d'una nova ordenança.

Finalment, el quart eix és l'Educació ambiental amb 6 mesures. Una és la continuïtat de l'equip d'educació ambiental, format per 5 persones, que es va incorporar a l'Ajuntament el setembre del 2020. A més, es proposen diverses campanyes dirigides a diferents públics i en diferents formats amb l'objectiu d'arribar a tota la ciutadania.

El Pla, aprovat inicialment mitjançant acord plenari celebrat en sessió ordinària, de 31 de març de 2022, i sotmés el text a informació pública, en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 48, de 21 d'abril de 2022 i sobre el qual no es va formular cap al·legació o suggeriment, va ser elevat a definitiu mitjançant decret de l'Alcaldia Presidència de 30 de juny de 2022.

 

Pots consultar els documents que formen el pla en els enllaços següents:

1. BOP de Castelló, número 100, de 20 d'agost de 2022

2. Document de Justificació (PDF 9,92 MB)

3. Document d'Informació (PDF 13,19 MB)

4. Document de participació (PDF 11,02 MB)

5. Document d'ordenació (PDF 25,18 MB)

6. Document de control i seguiment (PDF 5,53 MB)

7. Document de comunicació (PDF 16,43 MB)

8. Document de síntesi (PDF 4,75 MB)