Informació

El perfil de contractant, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (avui article 53 del Text Refós de la citada llei aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual és el lloc de la Web de l'Ajuntament de Castelló on es difon tal informació relativa a tot l'àmbit municipal (Ajuntament i Organismes autònoms), mitjançant el qual es podran consultar les licitacions obertes o en curs, l'adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i altra documentació complementària dels expedients de contractació.

Contractes en vigor del Àrea de serveis a la ciutadania (a data 23 de maig de 2017).