Informació general

El Patronat Municipal de Festes de Castelló de la Plana, és un organisme autònom creat per acord de l'Ajuntament Ple de data 27 de juliol de 2012 que es regula pels Estatuts aprovats en aqueix mateix acord plenari a conseqüència del nou règim jurídic establit per als organismes autònoms en la Llei 57/ 2003 de 16 de desembre , de mesures per a la Modernització del Govern Local. Aquests nous Estatuts han derogat els Estatuts de la Fundació Municipal de Festes de Castelló de la Plana aprovats per l'Ajuntament Ple per acord de 29 de setembre de 1988 amb les modificacions aprovades definitivament per acord plenari de 25 d'abril de 1994. Els Estatuts del Patronat Municipal de Festes han sigut reformats per acord plenari de 26 de maig de 2022 (BOP de 2 de juliol de 2022).

Les finalitats del Patronat Municipal de Festes són promoure, fomentar organitzar les Festes de la Ciutat de Castelló de la Plana, l'organització de les quals correspon a l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, i col•laborar i assessorar en la celebració d'altres festes que s'organitzen en la ciutat per associacions, entitats, carrers i barris, etc., sempre que aquestes festes tinguen caràcter públic.

El Patronat té la seua seu en el Palau de la Festa, c/Riu Sella, 1, de la ciutat.

El Patronat està presidit per l'Excma. Sra. Alcaldessa de la Ciutat i està format pels òrgans següents:

 1. Òrgan de Participació L'Assemblea General.
 2. Òrgans Superiors El Consell Rector. La Presidència.
 3. Òrgan Directu La Gerència.
 4. Òrgan de Col·laboració La Junta de Festes.

La duració del mandat de tots els membres dels òrgans del Patronat serà quadriennal i s'haurà de renovar dins dels sis mesos següents a la celebració de les eleccions municipals.

L'Assemblea General.

Composta per representants de l'Ajuntament, del Consell Rector i pels representants de tots els ens festius, associacions de veïns, associacions culturals i empreses col•laboradores, és l'òrgan de participació ciutadana del Patronat, amb funcions de proposta, impuls, informació i consulta de tots aquells assumptes que siguen de la competència del Patronat. Les seues principals atribucions són:

 • La representació i defensa dels interessos dels distints sectors que intervenen en les activitats de les Festes davant de l'Ajuntament i estretir els llaços de cordialitat entre els distints ens que participen en les festes de la ciutat de Castelló.
 • Proposar iniciatives per al foment i millora de les festes, el seu èxit, difusió i prestigi.
 • Proposar a la presidència del patronat el nomenament del President/a de la Junta de Festes.
 • Orientar l'activitat del Patronat de Festes fixant els seus objectius, prioritats i criteris d'actuació i proposar mesures per a fomentar la pervivència de les tradicions i cultura castellonera.
 • Conéixer i valorar el resultat de les festes, proposant al Consell Rector les millores que estimen adequades.

L'Assemblea General es va constituir per primera vegada en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2013.

El Consell Rector.

Compost per l'Alcaldessa que és el president nat, pel regidor de festes de l'Ajuntament com a president d'aquest, la vicepresidenta, sis representants dels grups polítics municipals que poden ser o no regidors, quatre vocals en representació de l'Assemblea General, és el màxim òrgan col•legiat del Patronat i les seues principals atribucions són l'aprovació de les propostes del pressupost i les seues modificacions, així com rendir el compte general, proposant al Ple de l'Ajuntament la seua aprovació i aprovar anualment el programa oficial de les Festes proposat per la Junta de Festes i la resta de competències de caràcter decisori i executiu.

El Consell Rector es va constituir per primera vegada en sessió extraordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2013.

La Presidència i la Vicepresidència.

L'Alcaldessa de Castelló és el president nat del Patronat i li correspon el nomenament de la Presidència i Vicepresidència d'aquest. La Presidència del Patronat li correspon al Regidor de Festes de l'Ajuntament. La Vicepresidència del Patronat li correspon a un dels membres de la Corporació municipal i substituïx el president en els casos de vacant, absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària. La Vicepresidència del Patronat l'ostenta la Il•lma. Sra. Vicealcaldessa. Correspon a la Presidència la representació institucional del Patronat, sense perjuí que exercisca l'Alcaldia, convocar i presidir les sessions de l'Assemblea General i el Consell Rector, la publicació, execució i compliment dels seus acords i la resta d'atribucions que no s'atribuïsquen expressament en els Estatuts a altres òrgans del Patronat.

La Junta de Festes.

És l'òrgan de col·laboració i suport a les funcions d'organització i protocol de les festes i actua sota la dependència de la Presidència del Patronat, que a més exerceix com a president/a de la Junta de Festes.

L'Equip de Gestió.

Està compost per un màxim de 12 membres designats pel President de Patronat, a proposta del President de la Junta de Festes, d'entre els quals es designarà un Coordinador de Grup que és el Vicepresidente/a primer de la Junta de Festes.

L'Equip de Col·laboració.

Està compost per un màxim de 12 membres que tindran un Coordinador de Grup que és el Vicepresidente/a segon, designat entre els membres de l'Equip de Gestió.

Les persones de l'Equip de Col·laboració seran designades per la Presidència per un període de dos anys i a proposta dels col•lectius festers:

 • 5 membres entre les propostes formulades per les Gaiates.
 • 4 membres entre les propostes formulades per les Colles.
 • 1 membre entre les propostes de les Ens Vinculats.
 • 1 membre entre les propostes de Festes de Carrer i Barris de la Ciutat.
 • 1 membre entre les propostes de Grups de Teatre i Danses.

Ambdós equips actuaran sota la direcció del President de la Junta de Festes d'acord amb les directrius fixades per la Presidència del Patronat.