Qué són?

Els ciutadans i les institucions públiques o privades poden presentar:

Suggeriments, qualsevol proposta formulada per a millorar la prestació o la qualitat d'un servei de competència municipal o de les entitats que depenen de l'Ajuntament, ja siga referides a la seua organització o funcionament , i que puga contribuir a simplificar, reduir, eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'Administració Municipal.

Reclamacions o queixes per a informar d’un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals i tinguen com a objecte la seua correcció, en especial sobre la tardança, desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament d’aquests.

També s'admetran les reclamacions o queixes i suggeriments que se susciten respecte els serveis públics prestats per una empresa pública o privada amb la qual l'Ajuntament haja contractat l’esmentada prestació, amb independència de les reclamacions de qualsevol tipus, que l'usuari formule directament en l'empresa o davant del serveis de protecció i defensa dels consumidors.

No tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seua presentació suspendrà els terminis establerts en la normativa vigent.

La seua presentació no condiciona l'exercici de la resta d’accions o els seus drets, que de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercitar els qui figuren com interessats.

No s'inclou en aquest concepte:

 1. Els suggeriments i reclamacions d'activitats i serveis que no siguen de competència d'aquest Ajuntament.
 2. Les peticions que en el marc de les distintes opcions polítiques puguen exercir els ciutadans pretenguen reformar el sistema de funcionament o gestió dels serveis públics de contingut diferent de l'establert.
 3. Les sol•licituds que pretenguen el reconeixement d'un concret dret o interés subjectiu particular.
 4. Els recursos administratius.
 5. Les sol•licituds de comunicació constitutives del dret de petició, previst en la Llei Orgànica 4/ 2001, de 12 de novembre, Reguladora del Dret de Petició.
 6. Les formulades de forma anònima o que no resulte acreditada la verdadera identitat de qui la presente.
 7. Les incidències, parts, informes, actes etc. efectuades pels mateixos serveis municipals
 8. Les sol•licituds d'informació.
 9. Les reclamacions del personal municipal respecte a la seua particular relació de servei.
 10.  Qualsevol altra que per la seua finalitat no tinguen com a objecte proposar millores dels serveis municipals.
 11. Les qüestions que tinguen un contingut econòmic, versen sobre assumptes pendents de resolució judicial o tramitació administrativa, que es troben dins del termini de resolució en tant no recaiga una resolució expressa o presumpta, o tinguen com a objecte la revisió d'un acte municipal.

ÒRGAN GESTOR

La Unitat de Reclamacions i Suggeriments, URiS.

Plaça Mayora, 1 - 4ª, Castelló de la Plana , CP 12001 CASTELLÓ.

urys@castello.es

REQUISITS

Contindrà les dades que permeten la identificació i localització de l'interessat que ha presentat el Suggeriment o la Reclamació o Queixa, a efectes de notificació, i l'objecte del seu suggeriment i reclamació o queixa.

L'Ajuntament facilitarà els impresos oficials de sol•licitud d’aquests.