futbol sala

Regles de Joc

Actualitzat 2 de Novembre de 2020.

Normes i Reglament.

AVIS

Per a aquesta temporada i a fi de millorar el control de la competició, facilitar la tasca arbitral i reforçar la importància del joc net, lliure de joc perillós i insults a altres persones, s´estableix:

  • PRESENTACIÓ DE LLICÈNCIES Abans del partit, cada equip haurà de presentar a l´àrbitre, en el seu vestuari, la llista de jugadors i les fitxes dels jugadors presents que van a començar el partit. Si una vegada començat el partit s´incorpora un altre jugador, haurà de donar la fitxa a l´àrbitre en mà en el moment d´incorporar-se per primera vegada al terreny de joc.

NOTA INFORMATIVA :

​​​​​​​Informació a tots els equips: s´ha donat el cas en algun partit, que l´arbitro s´ha vist amenaçat i / o agredit per part d´algun jugador; en aquests casos s´ha hagut de cridar a les forces de l´ordre públic i s´ha arribat fins i tot a denunciar. Per la nostra banda ja hem posat la sanció màxima i en gairebé de reincidènciaa l´equip serà expulsat de la competició; però a part haurien d´atendre la citació judicial que rebran. Recordin que el que motiva aquesta lliga és el joc i passar una estona agradable

NORMES DISCIPLINÀRIES DEL CAMPIONAT DE FUTBOL-7/SALA DEL PATRONAT D"ESPORTS

FALTES DELS JUGADORS

Art. 1º.- AMONESTACIONS:

Se sancionaran amb amonestació:

a) Penetrar, eixir o reintegrar-se al terreny de joc, sense autorització arbitral o normativa.

b) Formular observacions o objeccions al col·legiat o als seus auxiliars.

c) Cometre actes de desconsideración amb l´àrbitre, jutges de línia, autoritats esportives, tècnics, espectadors o altres jugadors. Tot això si el Comitè estima que no és mereixedor d´una sanció més forta pel grau de la desconsideració.

d) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les ordres o instruccions de l´àrbitre , o desoir o desatendre les mateixes.

i) Perdre deliberatament temps.

f) Emprar joc perillós, sense que l´acció origine un resultat lesiu.

g) Cometre qualsevol falta d´ordre tècnic, si això haguera determinat l´amonestació arbitral del culpable.

Art. 2 .- ACUMULACIÓ D´AMONESTACIONS:

L´acumulació de cinc amonestacions durant la mateixa temporada i competició, determinarà la SUSPENSIÓ D´UN PARTIT. En cada amonestació que siga prèvia a la qual comporte a la suspensió, s´advertirà d´aquesta a l´interessat, no obstant això a això, és responsabilitat de l´equip al que pertanga el jugador, el conèixer a través de les Fulles Informatives, el nombre de l´amonestació. Complida la sanció, s´iniciarà un nou cicle de la mateixa classe i amb idèntics efectes.

Art. 3 .-DOBLE AMONESTACIÓ EN EL MATEIX PARTIT:

​​​​​​​Quan , com a conseqüència d´una segona amonestació arbitral, en el transcurs del mateix partit, es produïsca l´expulsió de l´infractor, aquest serà sancionat amb EXPULSIÓ DURANT UN PARTIT, llevat que segons el parer del Comitè, procedisca una sanció major per la gravetat de l´expulsió. En aquests supòsits seguiran el seu curs independentment els cicles que preveu l´apartat anterior.

Art. 4 .-EXPULSIÓ DIRECTA:

Quan un jugador estel una falta i això determine la seua expulsió directa del terreny de joc, serà sancionat amb SUSPENSIÓ DURANT UN PARTIT, llevat que la posterior valoració del Comitè estimara que la sanció ha de ser major, per la gravetat dels fets.

Art. 5 .-COMPLIMENT DE SANCIONS:

Quan haja conclòs la temporada, o el club quedara eliminat d´una competició, aquell jugador que tinguera pendents partits de suspensió, els haurà de complir a l´inici de la temporada següent.

Art. 6 .- SE SANCIONARÀ AMB UN PARTIT DE SUSPENSIÓ:

a) Insultar, ofendre, amenaçar o provocar a altre jugador sempre que el fet no constituïsca falta més greu.

b) Dirigir-se a l´àrbitre amb termes o actituds de menyspreu, sempre que l´acció no constituïsca falta més greu.

c) Pronunciar paraules o expressions greument atentories al decor o a la dignitat, o emprar gestos o posats o cometre accions que, per la seua procacitat, es tinguen el concepte públic com ofensius.

d) Incitar o provocar a algú contra un altre, sense que es consuma el seu propòsit. Si es consumara, es castigarà com inducció, imposant-li al culpable la mateixa sanció que a l´autor matèria del fet.

i) Protestar airada i insistentment a l´àrbitre o als jutges de línia.

Art. 7º .- SE SANCIONARÀ AMB SUSPENSIÓ PER DOS PARTITS:

a) Menysprear notòriament l´autoritat de l´àrbitre, amb paraules o posats a ell dirigides amb ocasió o com a conseqüència d´haver adoptat una decisió en el legítim exercici d´aquella. (ruc, pallasso, jiripolla, cec, ximple, etc.)

b) Protestar tumultuàriament a l´àrbitre, entenent-se per tal intervenció de quatre o més culpables. Si els culpables no pogueren s´identificats l´equip podrà ser sancionat col·lectivament per aquest nombre de partits.

c) Provocar l´animositat del públic, sense obtenir tal propòsit. Si això s´obtinguera, el culpable serà sancionat amb quatre partits, i si a més es produïren per tal motiu incidents greus, es castigarà de cinc a deu partits.

Art. 8º .-

1.- El qual injurie a l´àrbitre, dirigents o autoritats esportives amb paraules o expressions que per la seua naturalesa, foren tingudes en el concepte públic per afrentoses, serà sancionat amb suspensió de quatre a vuit partits ( cabró, fill de puta, etc.)

2.- Si l´actitud injuriosa no fóra única, sinó reiterada, es produïra de manera especialment ostensible o tinguera lloc per escrit i amb publicitat, s´imposarà la sanció de sis a dotze partits.

Art. 9º .-

1.- Serà suspès per dos o tres partits, el qual amenace o coaccione a un altre de manera o en termes que revelen inequívocament la intenció de portar a terme tal propòsit. Idèntics correctius s´imposaran en cas d´actituds airades que comporten accions d´espentar, sacsar, o altres anàlogues, sense que arriben a constituir agressió.(intent d´agressió).

2.- Quan l´ofès per fets d´aquella naturalesa foren l´àrbitre, jutges de línia, dirigents o autoritats esportives, s´imposarà al culpable la sanció de cinc a vuit partits.

3.- En cas d´agressió tumultuària entre els dos equips, sense afectar a l´àrbitre, que conduïsca a la suspensió de la trobada, se sancionarà a ambdós equips amb la pèrdua de la trobada i en funció de la gravetat de les agressió s´acordarà una suspensió per a ambdues formacions d´entre 1 i 4 partits (si restaren menys jornades per a finalitzar s´aplicarien a l´inici de la següent) i un advertiment de desqualificació per a la resta de lliga i per un mínim de 8 partits d´ella o la següent en cas de reincidència.

Art. 10-

1.- El jugador que en l´interior del terreny de joc i en ocasió d´aquest, es produïsca en algun llance del mateix de forma violenta amb altre jugador, serà sancionat amb:

a) Suspensió per un partit, si no s´origina cap classe de lesió o dany, ni precisa l´ofès atenció en el propi terreny de joc, excepte el cas que prevé a l´apartat següent.

b) Suspensió per dos partits, si no s´origina lesió, però l´ofès precisa atenció, sense que això li impedisca prosseguir en el terreny de joc, ni minve les seues facultats o, àdhuc no precisant-la, l´acció s´estimara pel comitè especialment violenta.

c) Suspensió per tres partits, si com a conseqüència de l´acció el jugador queda disminuït en les seues facultats.

d) Suspensió per cinc partits si, de resultes del fet, l´ofès ha d´abandonar el terreny de joc per impossibilitat física de continuar.

i) Suspensió per vuit partits, si l´acció violenta origina lesió que impedisca al jugador alinear-se en el pròxim partit oficial.

f) Suspensió per dotze partits, el jugador lesionat causara baixa esportiva per més de quinze dies.

g) Suspensió per quinze partits, si aquella baixa ho és per més de dos mesos.

2.- Les conseqüències lesives que es refereix el nombre anterior haurien d´acreditar-se, en tot cas, mitjançant certificat mèdic.

Art. 11- AGRESSIONS:

1.- El qual agredira a l´àrbitre, jutges de línia, dirigents o autoritats esportives, incorrerà en les sancions següents:

a) Privació de llicència o inhabilitació per temps de tres a sis mesos, sempre que l´acció siga única i no origine cap conseqüència de dany.

b) Privació de llicència o inhabilitació per temps de sis a dotze mesos, si l´agredit precisara assistència en el propi camp.

c) Privació de llicència a perpetuïtat, si l´àrbitre precisara assistència en un centre hospitalari.

Art. 12- AGRESSIONS MULTIPLES:

1.- Si jugadors de l´un i l´altre equip s´agrediren entre si, confusa i tumultuàriament , els clubs respectius, amb independència de la sanció que corresponga als jugadors que hagueren estat identificats, podran ser sancionats com equip.

2.- Quan també amb confusió i tumult, s´agredira als àrbitres, sense que conste l´autoria, l´equip o equips respectius podran ser sancionats col·lectivament.

SANCIONS ALS EQUIPS

Art. 13- ALINEACIONS INDEGUDES:

1. En els casos d´alineació indeguda d´un jugador per no complir els requisits reglamentaris, els específics de la competició que es tracte o estar subjecte a sanció del Comitè que l´hi impedisca, se li donarà el partit per perdut amb el resultat de tres a zero, si ho haguera guanyat o empatat, i se li descomptaran a més al culpable tres punts de la seua classificació. Si la competició anara per eliminatòries, es resoldrà la qual es tracte a favor de l´innocent.

2 . Si l´alineació indeguda fóra imputable a negligència, se li descomptaran tres punts de la seua classificació.

3. A l´efecte del present article, es considerarà mal fe el fet de ser alineat el jugador sabent la comissió de tal irregularitat. S´entén per negligència l´omissió d´aquella diligència que exigisca la pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l´afiliació esportiva i de la participació en les competicions oficials.

4 . Els Delegats responsables d´aquesta classe de fets, podran ser suspesos pel temps de tres mesos o d´un mes, segons faig o no dolenta fe, en l´alineació indeguda. Els jugadors que sabent que no poden alinear-se ho facen, seran sancionats pel doble dels partits de la sanció inicial.

Art. 14- INCOMPAREIXENCES:

La incompareixença no justificada d´un equip a un partit oficial produirà les següents conseqüències:

a) Tractant-se d´una competició per punts se li computarà el partit per perdut, donant-se com guanyador a l´oponent amb el resultat de tres a zero. En el supòsit d´una segona incompareixença, se li donarà el partit per perdut com en el cas anterior, i se li descomptaran tres punts de la seua classificació. Si haguera una tercera incompareixença, l´equip infractor serà desqualificat de la competició.

b) Si la competició anara per eliminatòries, es considerarà perduda per a l´incompareixent la fase que es tracte.

Art. 15- RETIRADES DEL TERRENY DE JOC:

La retirada d´un equip del terreny de joc, una vegada començat el partit, es qualificarà com incompareixença injustificada, aplicant-se les sancions previstes en l´article anterior.

Art. 16- REITERACIÓ D´INSULTS O AGRESSIONS A ARBITRE O JUGADORS:

Atès que un dels objectius d´aquesta competició, bàsica, és el que no es produïsquen incidents en el desenvolupament normal del joc, al jugador que se li sancionara per 2ª vegada en una mateixa temporada (entenent com a tal totes les competicions disputades entre octubre i juny) per agressió a l´àrbitre o a un contrari ho serà per la resta de la temporada i la següent. D´igual manera es procedirà amb qui siga sancionat per 3ª vegada en una mateixa temporada per insults a l´àrbitre.

Art. 17- ACUMULACIÓ DE SANCIONS ALS COMPONENTS D´UN EQUIP.

​​​​​​​Com complement de l´anterior article, a fi d´evitar la participació de persones i conjunts que ocasionen problemes de comportament, a l´equip que acumule 6 sancions diferents durant la temporada se li donarà de baixa per a la mateixa i la següent, considerant sancionats d´igual forma a tots els seus components.

 

NORMES SUPLETÒRIES

En el no previst en les presents Normes disciplinàries, s´estarà al disposat en el Reglament de Règim Disciplinari de la FTVF.