Sant Isidre i Sant Pere


 

Informació

Partida del Censal.

Entitats Agrícoles de la Ciutat.

L´ermita de Sant Isidre i Sant Pere, segons la seua antiga titularitat pren el malnom de la partida hortana on es troba construïda.

L´any 1628, Antoni Castell regala uns terrenys a la Cofradia dels llaurasdors per a que construisquen una ermita dedicada a aquestos dos sants.

El 10 de juny de 1631 es col·locava la primera pedra, a un solar junt a l´antic camí de Castelló al mar, actualment “Camí Vell de la mar” i pocs anys després, al 1633, Úrsula Mas, donzella, llega deu sous per les obres de la nova ermita en construcció.

A 1652, Cristòfol Figuerola i Pere Castell, com a Prior i Procurador respectivament de la “Casa i Ermita de Sant Isidre i Sant Pere” contracten amb l´esculptor de València Antoni López la construcció d´un retaule de fusta per a l´altar major, que encara es conserva en el seu lloc original. Aquest retaule, donat per Francesc Mercer Mas al 1672, disposava d´una obertura central on s´instal·là una pintura amb les imatges dels sants titulars. El llençs fou retirat de l´ermita en 1936 per a evitar la seua destrucció, custodiant-se actualment al Museu de la Catedral de Santa Maria.

A l´epidèmia del còlera de 1885, l´ermitori fou habilitat com hospital i entre 1892 i 1894 l´Ajuntament realitza obres de reforma i reconstrucció. L´ermita fou cedida al 1972 a les Entitats Agràries de la Ciutat que de nou la restauren.

FESTES:

Maig.

Diumenge següent al dia 15.

Benedicció dels camps.

"Canto de los Gozos".

Missa solemne.

Gran mascletà, porrat y Balls populars.

Entre el 4 i el 12 d´ Octubre.