Servei de Soccorrisme Aquàtic en les piscines depenents del Patronat Municipal d'Esports.

Número d'Expedient: 2/2015.

Procediment: Obert.

Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal d'Esports de Castelló.

Data de Publicació en el B.O.P.: 17 de març de 2015.

Data final presentació de proposicions: 1 d'abril de 2015, fins a les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (Data de difusió): 17 de març de 2015.

Obertura de Sobres:

Data obertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimecres, 8 d'abril de 2015, a partir de les 12:00 hores. En cas que no hi hagi documentació a esmenar, es procedirà a continuació, en acte públic, a l'obertura del sobre B.

Data d'obertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE B), proposició econòmica: dimarts, 14 d'abril de 2015, a partir de les 10:30 hores.

Lectura resultat valoració proposicions i proposta d'adjudicació del contracte: .

Proposta d'Adjudicació: 7 de maig de 2015. Lectura informi tècnic i proposada adjudicació, a partir de les 14:00 hores. (Acte públic).

Lloc: Oficines del Patronat Municipal d'Esports.

Documentació Associada: