Cessió d'instal·lacions

Normes d'ús de les instal·lacions del Planetari de Castelló

 1. La utilització de les instal·lacions del Planetari se sol·licitarà mitjançant una instància segons el model normalitzat de sol·licitud d'instal·lacions del Planetari. A aquesta instància, que inclou aquestes Normes d'ús de les instal·lacions del Planetari, s'adjuntarà un imprés amb el títol i un resum dels continguts i orientació de l'activitat, així com un programa, encara que siga preliminar, on s'especifiquen horaris i continguts. Tots els documents seran subscrits en el cas d'associacions pel president de l'associació i en el cas de persones jurídiques, pel legal representant. La sol·licitud es presentarà en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Castelló.
 2. Les sol·licituds seran ateses segons l'ordre de presentació. En funció de la disponibilitat del centre per a la data sol·licitada i valorada la idoneïtat de l'activitat a realitzar, s'autoritzarà o denegarà per escrit el permís d'utilització. En aquesta autorització quedaran especificades les condicions d'ús de la instal·lació sol·licitada. Les activitats relacionades amb la ciència i la formació tindran preferència sobre altres activitats.
 3. L'horari de l'activitat dependrà del personal del Planetari disponible i s'ajustarà essencialment a l'horari d'obertura.
 4. L'aforament del saló d'actes és de 117 persones assegudes, a més dels conferenciants o presentadors.
 5. El/la sol·licitant serà el/la responsable de la preparació de la instal·lació sol·licitada per a l'acte que es vaja a realitzar, així com de la correcta utilització d'aquesta, del mobiliari i/o del material cedit. De la mateixa manera, s'encarregarà de deixar-la en condicions adequades perquè puga ser utilitzada a continuació per a una altra activitat. Per a això, atendrà en tot moment les indicacions del personal del Planetari de Castelló.
 6. El material cedit pel centre serà retornat al finalitzar l'activitat. El/la sol·licitant serà el/la responsable de qualsevol pèrdua, furt o desperfecte ocasionat al Planetari (instal·lacions, mobiliari i/o material cedit) com a conseqüència directa o indirecta de la celebració d'aquesta activitat.
 7. Serà responsabilitat del/de la sol·licitant mantenir l'ordre dins de les instal·lacions per part de les persones que participen en l'activitat. Està prohibit menjar i fumar dins de les instal·lacions del Planetari de Castelló.
 8. Si es vol realitzar algun tipus de servei d'àpats, aquest serà a càrrec de la persona sol·licitant, i es realitzarà en la zona indicada pel personal del Planetari de Castelló.
 9. En el material publicitari (fullets, catàlegs, cartells, etc.) que realitze el/la sol·licitant per a donar publicitat de la seua activitat, haurà de figurar la col·laboració de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana - Regidoria de Cultura i del Planetari de Castelló. El/la sol·licitant remetrà al Planetari diversos exemplars del material publicitari per a la seua difusió i arxiu.
 10. El Planetari de Castelló no es fa responsable de pèrdues o furts de qualsevol tipus de material dipositat (equips de so, cartells, etc.), així com de la desaparició d'objectes personals.
 11. L'incompliment d'aquestes normes establides i/o la no atenció de les indicacions del personal del Planetari de Castelló suposarà la finalització de l'activitat i la no concessió de noves autoritzacions d'ús de les instal·lacions, junt amb l'execució de les sancions que siguen d'aplicació.

Formulari de sol·licitud d'Instalacions del Planetari (PDF, 381 KB)