Introducció

Què és el C60?

El C60 és un document d'autoliquidació que s'utilitza com a mitjà per a la col·laboració, entre els ens de l'Administració Local i el Sistema Financer, en la recaptació de tributs. El ciutadà, per mitjà de la presentació del document C60 en qualsevol de les entitats Financeres Col·laboradores, pot pagar qualsevol tipus de tribut i gravamen.

Què és el C60 on-line?

Tradicionalment, el ciutadà ha de personar-se en l'administració local, per a obtindre el document C60 complimentat, i d'ací dirigir-se a l'entitat financera.

Amb el C60 online el mateix contribuent pot complimentar i imprimir el model C60.

D'esta manera el ciutadà des de qualsevol punt amb accés a internet (sa casa, el seu treball o el seu lloc d'oci) pot obtindre el document C60 i dirigir-se directament a les entitats col·laboradores a través de les quals pot efectuar el pagament.

A l'evitar al ciutadà acudir a les dependències municipals, l'Ajuntament de Castelló de la Plana millora la comoditat del ciutadà a l'hora de fer tràmits.

Què C60 hi ha disponibles?

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Procediment per a matricular vehicles nous en el padró de l'IVTM

IMPORTANT: Este tràmit només es realitza una vegada en la vida d'un vehicle, que és prèviament a la seua matriculació. El document que s'obté només serveix per a presentar-ho en Tràfic per a matricular el vehicle, mai per a adjuntar-ho en les transferències i/o baixes.

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris de vehicles nous (o quan s'adquirisca un vehicle usat que es vulga rematricular).

Dates i terminis

Data de sol·licitud: Quan s'adquirisca un vehicle nou (o quan s'adquirisca un vehicle usat que es vulga rematricular).

Procediment

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).


Presentació

​​​​​​​S'haurà d'imprimir el document generat i justificant de pagament i es presentarà en la Prefectura provincial de trànsit per a continuar amb el procés de matriculació.

Matrimonis Civils

Sol·licitud i Autoliquidació per a la Celebració de Matrimonis Civils en l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

Sol·licitud per a celebració de matrimoni civil, consistent en la unió matrimonial oficiada per l'Excm. Sr. Alcalde o Il·lm. Sr. Regidor en qui delegue de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que desitgen contraure matrimoni civil en l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Dates i terminis

Les dates es determinaran en funció de l'agenda i horaris disponibles tenint en compte les preferències sol·licitades pels futurs contraents.

L'expedient es tramita en el Jutjat corresponent i en la sol·licitud municipal de celebració es farà referència a l'expedient.

Documentació Necessària

Model de sol·licitud – autoliquidació

Aquest imprés el trobarà en la pàgina web www.castello.es o en qualsevol de les oficines d'Atenció Integrada de qualsevol de les Tinències d'Alcaldia de Castelló.

Si obté el formulari a través de la web, ha d'imprimir una única còpia.

 • La primera pàgina és per a entregar en el Registre de la Tinència d'Alcaldia Centre.
 • La segona pàgina és per a l'entitat col·laboradora en cas de fer el pagament presencialment (consultar les entitats en el marge esquerre del document), excepte si l'import és de 0 euros, en el qual cas no es generarà esta segona pàgina (ja que no ha de realitzar cap pagament).

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

S'haurà d'imprimir el document generat i justificant de pagament i es presentarà en el Registre d'entrada de la Tinença d'Alcaldia Centre.

No cal que imprimisca una còpia per a vosté: se li donarà una còpia (ja segellada, i amb el seu número de registre d'entrada) una vegada formalitzada la sol·licitud en Registre de la Tinència d'Alcaldia Centre.

Formulari de Sol·licitud i Autoliquidació de Matrimoni Civil.

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Podrà informar-se de la data i hora de celebració de matrimonis civils:

 • En el número de telèfon d'informació: 010 si crida des d'un telèfon fixe d'aquest municipi.
 • En el número de telèfon d'informació 964 226 010 si crida des d'un telèfon mòbil o telèfon de fora del municipi.
 • Presencialment en la Tinència d'Alcaldia Centre, Negociat d'Atenció Integrada ubicat en Plaça Major núm. 1, planta baixa.

Una vegada confirmada la data i l'hora podrà abonar l'import corresponent per a la celebració del matrimoni civil ingressant-ho en el compte bancari d'aquest Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana en alguna de les següents entitats col·laboradores: Banco Santander, Cajamar, Ruralnostra, BBVA, Banco Sabadell i Caixabank.

Procediment i tramitació
 • Obtenció de la interlocutòria del jutge de 1ª Instància (Registre Civil ubicat en Bulevard Vicente Blasco Ibáñez núm. 12 - Ciutat de la Justícia).
 • Reserva i confirmació data i hora per a la celebració del matrimoni civil.
 • Abonament de l'import corresponent.
 • Presentació en el Registre General de la Tinència d'Alcaldia Centre de la sol·licitud – autoliquidació.

Obligacions econòmiques

Imports segons Ordenança fiscal Municipal.

 • Dilluns a Divendres en Horari Laboral, en els Despatxos de Regidors o Sales de Comissions/Reunions: Import 130 €.
 • Divendres o Vespres de festiu, a partir de les 17:00 hores, en el Saló de Plens de l'Excm. Ajuntament o en el Saló Plenari de la Tinència d'Alcaldia del Grau: Import 153 €.
 • Dissabtes, en el Saló de Plens de l'Excm. Ajuntament o en el Saló Plenari de la Tinència d'Alcaldia del Grau: Import 153 €.

Legislació aplicable

 • Llei 35/1994 de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
 • Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre l'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
 • Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per Prestació de Serveis de Matrimonis Civils.

Proves Selectives

Sol·licitud i Autoliquidació per a l'admissió a proves selectives de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

Selecció del personal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, en processos selectius convocats a partir del 23 d'octubre de 2009 (Veure les bases del procés selectiu).

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que complisquen els requisits exigits per la convocatòria (amb caràcter general: els majors de 18 anys sense excedir l'edat de jubilació, nacionalitat espanyola o comunitària, titulació exigida, capacitat per a l'exercici de les funcions, no haver sigut separat ni inhabilitat).

En algunes convocatòries s'exigeix requisits específics.

Dates i terminis

Segons anunci de la convocatòria en el B.O.P (Butlletí Oficial de la Província).

Documentació Necessària

Els que desitgen prendre part en estes proves selectives, hauran de presentar una instància, conforme a model oficial que s'obtindrà des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).

Actualment les convocatòries que utilitzen este model d'instància són les següents:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Cada instància tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una.

En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la dita pàgina web, omplir i imprimir la instància.

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).
Una vegada realitzat el pagament, haurà de presentar-se la instància com a sol·licitud d'admissió.

Una vegada superat el procediment selectiu, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits de la convocatòria.

Escola de Matí i Vesprada

Sol·licitud d'Autoliquidació dels Preus Públics del Servei de "Escola de Matí i de Vesprada"

Atenció d'escolars d'educació infantil i primària en els col·legis, en horari previ i posterior a l'escolar:

 • ESCOLA DE MATÍ, de 7:30 a 9:00 hores.
 • ESCOLA DE VESPRADA, de 17:00 a 18:30 hores.

Qui ho pot sol·licitar?

El pare, mare o tutor/a de l'alumnat dels col·legis d'educació infantil i primària del municipi de Castelló de la Plana en els quals es realitze el servei de ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA

Dates i terminis:

Per a incorporació al servei, caldrà sol·licitar-lo presentant tota la documentació amb anterioritat al dia 25 del mes anterior al de la incorporació.

Documentació necessària:

Imprès d'autoliquidació, que s'obtindrà des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Actualment el model d'imprès d'autoliquidació és el següent:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegura ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló es posarà a la disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, emplenar i imprimir l'imprès d'autoliquidació.

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Una vegada realitzat el pagament, haurà de presentar-se l'imprès d'autoliquidació juntament amb la sol·licitud del servei a l'empresa encarregada de la prestació del servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA.

Sol·licitud d'ALTA en el servei ESCOLA DE MATÍ I VESPRADA.

Pot descarregar el model de sol·licitud d'ALTA des de la Seu Electrònica

Información:

 • Servei d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Ajuntament de Castelló de la Plana
 • Passeig Ribalta 21, entl. A 12001 Castelló de la Plana
 • Telèfon 964251979
 • iguadad@castello.es

Activitats de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania

Sol·licitud d'Autoliquidació dels Preus Públics per la Realització d'Activitats de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania

Procediment d'Autoliquidació

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).
Primer presente la sol·licitud d'inscripció en l'activitat , ja que es tracta d'activitats amb aforament limitat, i cal verificar la disponibilitat de places.
Després acudisca a qualsevol de les Entitats Financeres Col·laboradores, amb l'imprès d'autoliquidació, i efectue el pagament.

Instruments d'Intervenció Ambiental

Sol·licitud d'Autoliquidació de les Taxes per Prestació de Serveis relacionats amb la Tramitació o Autorització d'Instruments d'Intervenció Ambiental i amb l'Obertura d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Presentació:

  El document generat i justificant de pagament es podran presentar a través un dels següents canals:

 • Electrònicament en sede.castello.es (Obligats article 14 de la Llei 39/2015)
 • Presencialment en el Registre d'Entrada de qualsevol Tinença d'Alcaldia o en el Registre Urbanístic i d'Activitats, situat al carrer Enmig, 82 (Edifici Quatre Cantons)​​​​​​​

 

Serveis de l'Àrea de Seguretat Pública i Emergències

Sol·licitud d'Autoliquidació de les Taxes per Prestació de Serveis o Realització d'Activitats per part de l'Àrea de Seguretat Pública i Emergències

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Serveis de Sala del Teatre del Raval

Sol·licitud d'Autoliquidació de Preus Públics per Prestació de Serveis de Sala del Teatre del Raval

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Documents que Expedisca l'Administració Municipal

Sol·licitud d'Autoliquidació de les Taxes pels Documents que Expedisca l'Administració Municipal a Instància de Part

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Garanties en Efectiu

Sol·licitud d'Autoliquidació de Garanties en Efectiu

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Reintegraments

Sol·licitud d'Autoliquidació de Reintegraments

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Obres i altres Actes Urbanístics

Sol·licituds d'Autoliquidació relacionades amb Obres i altres Actes Urbanístics

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Per a la resta de documentació a aportar en la sol·licitud, consulte el tràmit associat en la Seu electrònica

Reserves d'Estacionament i Talls de Carrer

Sol·licitud d'Autoliquidació de les Taxes per Reserves d'Estacionament i Talls de Carrer

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Per a la resta de documentació a aportar en la sol·licitud, consulte el tràmit associat en la Seu electrònica

Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

Procediment d'Autoliquidació

Emplene el següent formulari, per a generar l'imprès d'autoliquidació en PDF:

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Pagament​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:

 • Amb targeta mitjançant l'enllaç que se li indicarà després d'omplir el formulari (recorde guardar el justificant de pagament).
 • Presencialment en una entitat col·laboradora presentant l'imprés generat (consultar les entitats en el marge esquerre del document).

Abans de generar l'autoliquidació pot provar amb el simulador :