Beca d'especialització professional en Finançament i Polítiques Europees

L'Ajuntament de Castelló convoca una nova beca d'especialització professional en finançament i polítiques europees de 18 mesos de duració que es desenvoluparà en la seu de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea a Brussel·les, i en dependències municipals de l'Ajuntament de Castelló. La seua comesa principal és el coneixement, estudi i assessorament tècnic de projectes i activitats que puguen ser cofinançats per la Comunitat Europea.

 

L'import total d'aquesta beca, que s'adjudicarà mitjançant concurs entre les persones interessades, és de 36.000 euros a raó de 2.000 euros bruts mensuals. Per a poder optar a ella s'han de complir i acreditar diversos requisits, d'entre els quals, destaquen els següents:
 

  • Estar en possessió del títol de grau universitari o equivalent.

  • Tindre de 18 a 30 anys.

  • Estar empadronat a Castelló de la Plana.

  • Acreditar un nivell C1 d'anglés d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

  • No haver sigut beneficiària d'altres beques de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea a Brussel·les en els 3 anys immediatament anteriors.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Les sol·licituds es presentaran únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana https://sede.castello.es.

 

Informació destacada

 

 

 

 

​​​​​​​