Consulta Pública Prèvia. Ajuntament de Castelló de la Plana

Consulta Pública Prèvia. Ajuntament de Castelló de la Plana PRUEBA

Participació de la Ciutadania en el Procediment d'Elaboració de l'Ordenances / Reglaments.

En compliment de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament (ordenances/reglaments municipals), se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'administració competent en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per l'exposat procedeix obrir el tràmit de consulta pública per a recaptar l'opinió dels subjectes afectats per les següents Ordenances / Reglaments i les organitzacions més representatives perquè expressen la seua opinió, suggeriments i observacions sobre:

Actualment no hi ha consultes amb el termini de presentació d'aportacions obert

Actualment no hi ha consultes amb el termini de presentació d'aportacions obert.