Patronat Municipal d'Esports. Subministrament i instal·lació d'equips d'aire condicionat i accessoris per a la climatització del pavelló poliesportiu pavelló Ciutat de Castelló, durant la realització d'un partit de basquetbol el dia 28 de juliol del 2008. Adjudicació Provisional de l'explotació del SERVEI DE TEMPORADA DE PLATJA consistent en el subministrament, en règim de lloguer, i servei d'un parc aquàtic flotant a la Platja del Gurugú del Terme Municipal de Castelló de la Plana. Arrendament amb opció de compra de subministrament i serveis associats de terminals TETRA per a la seua utilització en la Xarxa de Comunicacions Digitals d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (Red COMDES). Contractació, mitjançant procediment obert, del Subministrament de "Vals de Compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'Emergència Social, concedidas per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene. Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del Arrendament sense opció de compra d'un vehicle (furgoneta). Contratación del suministro mediante arrendamiento de pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo e instalaciones técnicas para el campo de fútbol de la instalación deportiva Rafalafena de la ciudad de Castellón. Arrendament, sense opció de compra, d"equips informàtics per a les Aules d"Informàtica del Excmo. Ajuntament de Castelló de la Plana. (Expte. 6055/2015 (5.C.15) Contractació del subministrament d'energia elèctrica, amb base en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació de Castelló, per als contractes inclosos en la tarifa 2.1.A., 2.1. DHA., 3.1.A. i 6.1.A. (exp. 3.C.16) Contractació del subministrament de gas en els col·legis i dependències de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, amb base en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) . Exp. 20.C.15 Contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d'urgència, la Implantació de la Gestió Integral del Patrimoni de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Patronat Municipal d'Esports. Subministrament i instal·lació d'equips d'aire condicionat i accessoris per a la climatització del pavelló poliesportiu pavelló Ciutat de Castelló, durant la realització d'un partit de basquetbol el dia 28 de juliol del 2008.

A tal objecte s'ha remés al Butlletí Oficial de la província anunci de licitació. L'anunci, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques estan a disposició dels interessats.

Descripció de l'expedient: Subministrament i instal·lació d'equips d'aire condicionat i accessoris per a la climatització del Pavelló Poliesportiu pavelló Ciutat de Castelló, durant la realització d'un partit de basquetbol el dia 28 de juliol del 2008

Número d'expedient: 2008/03

Data de publicació en el B.O.P.: Dijous, 12 de juny de 2008.

Data límit de presentació: Divendres, 27 de juny de 2008, fins les 14:00 hores.

Data d'obertura de sobres de la documentació administrativa: Dilluns, 30 de juny de 2008, a les 11:00 hores.

Òrgan de Contractació:

Data d'adjudicació provisional: 2 de juliol de 2008.

Adjudicatari provisional: TIK-90, S.L.

Data d'adjudicació definitiva: 23 de juliol de 2008.

Data de Contractació: 25 de juliol de 2008.

Data de Difusió:

Informació Associada:

 • Anunci de Licitació.
 • Advertits errors materials en l'anunci de licitació es procedeix a la seua rectificació i publicació en el BOP de Castelló. Rectificació de l'Anunci de Licitació.
 • Plec de Clàusules Administratives Particulars, que conté la rectificació d'errors materials.
 • Plec de Prescripcions Tècniques, que conté la rectificació d'errors materials.

 

Adjudicació Provisional de l'explotació del SERVEI DE TEMPORADA DE PLATJA consistent en el subministrament, en règim de lloguer, i servei d'un parc aquàtic flotant a la Platja del Gurugú del Terme Municipal de Castelló de la Plana.

Arrendament amb opció de compra de subministrament i serveis associats de terminals TETRA per a la seua utilització en la Xarxa de Comunicacions Digitals d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (Red COMDES).

Adjudicació Definitiva: 4 d'octubre de 2010.

Data de l'Anunci: 13 d'octubre de 2010.

Contractació, mitjançant procediment obert, del Subministrament de "Vals de Compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'Emergència Social, concedidas per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene.

- Número d´expedient: 263/06/2014

- Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local, mitjançant el Negociat de Contractació i Coordinació de Serveis Socials.

- Data de publicació en el BOP: Dijous, 19 de juny de 2014.

- Data final de presentació de les proposicions: Divendres, 4 de juliol, fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): Dijous, 19 de juny de 2014.

OBERTURA DELS SOBRES:

- Data d´obertura del SOBRE A (documentació administrativa), acte no públic: el dimarts següent hàbil a aquell que finalitze el termini de presentació d´ofertes, a partir de les 10:00 hores.

- Data d´obertura del SOBRE B (documentació tècnica relativa a criteris cuantificables), acte públic: dimarts 8 de juliol de 2014, a partir de les 10:00 hores.

- Data de lectura d´informe tècnic i, si escau, proposta d´adjudicació, acte públic: dimarts 15 de juliol, a partir de les 10:00 hores.

ADJUDICACIÓ:

- Data d´adjudicación: 25 de juliol de 2014.

- Adjudicatari: Consum, S.Coop.V.

FORMALITZACIÓ:

- Data de formalització: 29 de juliol de 2014.

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del Arrendament sense opció de compra d'un vehicle (furgoneta).

Nº Expt.: 5/2014.

Òrgan de contractació: Acord del Consel Rector del Patronat Municipal d'Esports.

Adjudicatari: ANDACAR 2000, S.A..

Data d'adjudicació: 28 de juliol de 2014.

Data de formalització: 29 de juliol de 2014.

Documentació associada:

Contratación del suministro mediante arrendamiento de pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo e instalaciones técnicas para el campo de fútbol de la instalación deportiva Rafalafena de la ciudad de Castellón.

Procedimiento: Abierto.

Nº Expte.: 7/2014.

Órgano de contratación: Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes de Castellón.

Fecha de publicación en el BOP: 24 de enero de 2015.

Fecha fin de presentación de proposiciones: 9 de febrero de 2015, hasta las 13:00 horas.

Fecha de publicación en el Perfil del Contratante (Fecha de difusión): 26 de enero de 2015.

Mesa de Contratación:

 • A efectos de apertura de proposiciones consultar cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 • Apertura documentación administrativa (Sobre A): 12 de febrero de 2015, a partir de las 10:00 horas (acto no público). En caso de que no haya documentacion a subsanar, se procederá a continuación en acto público a la apertura del Sobre B.
  • Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.
 • Apertura Sobre C, documentación técnica para la valoración de los criterios cuantificables automáticamente: lunes, 16 de febrero de 2015, a partir de las 12:00 horas (acto público).
  • Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.
 • Propuesta de Adjudicación: Acta 16 de febrero de 2015, a partir de las 12:45 horas. (Acto público).
  • Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

Información Asociada:

Arrendament, sense opció de compra, d"equips informàtics per a les Aules d"Informàtica del Excmo. Ajuntament de Castelló de la Plana. (Expte. 6055/2015 (5.C.15)

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPTE. 6055/2015 (5.C.15)

- Òrgan de contractació: Decret del Vicealcalde i Delegat de l"Àrea de Gobierno Obert i Participació, de 23 de juliol de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 21 d"agost de 2015, en horari de Registre.

- Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 6 d"agost de 2015.

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A): 26 d"agost de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic). En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a l"obertura del sobre B.

Lloc: 2º pis Edifici Noble de l"Ajuntament.

- Donar compte del informe técnic de valoració dels sobres B y proposta d'adjudicació: 2 de setembre de 2015, a partir de les 10:00 hores. (Acte públic)

Contractació del subministrament d'energia elèctrica, amb base en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació de Castelló, per als contractes inclosos en la tarifa 2.1.A., 2.1. DHA., 3.1.A. i 6.1.A. (exp. 3.C.16)

Contractació del subministrament de gas en els col·legis i dependències de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, amb base en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) . Exp. 20.C.15

Contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d'urgència, la Implantació de la Gestió Integral del Patrimoni de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

- PROCEDIMENT: Obert i tràmit d'urgència.

- Nº. EXPTE.: 28998/16

- Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2016.

- Data fi de presentació de proposicions: 21 de setembre de 2016, en horari de Registre.

- Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 13 de setembre de 2016. Anuncie BOP núm. 11 de 13 de setembre de 2016.

- MESA DE CONTRACTACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A): El primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació de proposicions a partir de les deu hores (acte no públic).

En cas que no hi haja documentació a esmenar, es procederá a continuació en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lloc: 2º pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Data lectura informe tècnic i obertura sobre C: Divendres 7 d'octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores (acte públic).

Lloc: 2º pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

Adjudicació: Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2016.

Adjudicatari: Spai Innova Astigitas, S.L.