Els següent apartat redirigeix a una pàgina web segura (https).

La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com a insegura ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada", i En Google Chrome li advertirà que "El certificat de seguretat del lloc no és de confiança").

Dret d'Accés a la Informació Pública.

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes previstos en l'article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per la Llei de Transparència. La informació pública és el conjunt dels continguts o els documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació del títol I de la la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Sol·licitud Presencial

Documentació a aportar, resolució, normativa, contacte, etc.

Continuar a la informació

Sol·licitud on-line

Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública

Continuar al formulari

Resolucions emeses

Resolucions emeses

Continuar a la informació