Bo Activa't. - Ajuntament de Castelló de la Plana

Bo Activa't. Ajuntament de Castelló de la Plana

Sol·licitud de Bo Activa't.

 Què és el bo Activa't?

Són targetes personalitzades de transport per a empadronats a Castelló de la Plana que estiguen aturats o que complisquen unes determinades condicions de renda familiar. Aquestes targetes, emeses per la'Ajuntament de Castelló, són vàlides en els autobusos urbans de Castelló, en el TRAM, la'autobús del Grau i en els desplaçaments urbans en els autobusos de Benicàssim, Almassora, Borriol i Vila-real.

 Si estàs empadronat a Castelló i ...

 Quins requisits he de complir?

- Estar empadronat a Castelló.
- Estar aturat i en cerca activa d'ocupació més de dos mesos consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Heu d'aportar la següent documentació:

 • Vida laboral
 • DARDE (en cas de no cobrar prestació per desocupació)
- Si no estàs aturat, tindre una renda familiar per baix de les següents condicions sobre la base del Salari Mínim Interprofessional(SMI):
 • Una persona: SMI x 1
 • Cònjuge: + SMI x 0.5
 • Per cada fill/a menor de 16 anys: + SMI x 0.3
(SMI: 1080€ x 14 pagues)
Fills/es Monoparental Biparental
0 15.120€ 22.680€
1 19.656€ 27.216€
2 24.192€ 31.752€
3 28.728€ 36.288€
4 33.264€ 40.824€

 Com es calcula la renda familiar?

Es calcula segons l'import de les següents caselles la declaració de la renda de l'any 2022:

Aplicant la següent fórmula: 420 + 432 - 433 + 424 + 429 - 446 - 436
Casella 420 Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2022 a integrar en la base imposable general.
Casella 432 Saldo net dels rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda.
Casella 433 Saldo net negatiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2022 a integrar en la base imposable general amb el límit del 25 per 100 de l'import de la casella (0432).
Casella 424 Saldo net positiu de guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2022 a integrar en la base imposable de l'estalvi.
Casella 429 Saldo net positiu dels rendiments de capital mobiliari imputables a 2022 a integrar en la base imposable de l'estalvi.
Casella 446 Saldo net negatiu guanys i pèrdues patrimonials imputables a 2022 a integrar en la base imposable de l'estalvi amb el límit del 25 per 100 de (0429).
Casella 436 Saldo net negatiu del rendiment de capital mobiliari imputable a 2022 a integrar en la base imposable de l'estalvi amb el límit del 25 per 100 de (0424).

 ¿Què s'entén per terme "família"?

Respecte al terme "família", es contemplen dues modalitats:

 • Unitat familiar biparental: En cas de matrimoni, s'entendrà com a família als cònjuges i els fills, naturals o adoptats, que residisquen en el domicili familiar, i que es puga demostrar per renda o per tràmits judicials que pertanyen a la unitat familiar.
 • Unitat familiar monoparental: en absència de matrimoni, en cas de separació legal, una vegada que el conveni regulador del divorci és ratificat judicialment o en el de defunció d'un dels cònjuges, s'entendrà com a família la formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquen amb l'un o l'altre i reunisquen els requisits assenyalats en el punt anterior referent a la unitat familiar biparental.

 Quant costa?

 • 3€ / semestre per a aturats que no tinguen prestacions o cobren prestacions inferiors a 645,30 euros mensuals.
 • 6€ / semestre per a aturats que cobren prestacions entre 645,30 euros i 1.000 euros.
 • 6€ / semestre per a famílies que complisquen els criteris de renda familiar.
 • El preu per a duplicats de la targeta per pèrdua o trencament és de 5 euros.

 Com i on tramite la targeta?

Pots comprovar si compleixes els requisits fent click en el botó "Consultar" al final d'aquesta pàgina.
Si compleixes els requisits, has de sol·licitar cita prèvia en una de les següents tinences d'alcaldia:

 • Tinència d'Alcaldia Grau - Passeig Buenavista, 28
 • Tinència d'Alcaldia Nord - Plaça del Primer Molí, s/n
 • Tinència d'Alcaldia Sud - Ricardo Catalá, amb J. Marqués
 • Tinència d'Alcaldia Est - Av. Germans Bou, 27 baix
 • Tinència d'Alcaldia Oest - Plaça Lagunas de Ruidera, s/n - Mas Blau

 Quan i on recull el meu bo Activa't?

En la mateixa tinència en la qual es va sol·licitar a la setmana següent d'haver realitzat la tramitació.