Ayuntamiento de Castelló / Ajuntament de Castelló.
 
ayuntamiento de castelló solicitud de precios publicos libros o publicaciones
 Els camps en roig són obligatoris


  DADES DEL SOL·LICITANT (SUBJECTE PASSIU)
NIF/NIE/CIF Passaport
(si procedeix)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon
Correu electrònic  
  
  Les següents dades del sol·licitant s'utilitzaran únicament amb fins estadístics:

Sexe  
 
  


  REPRESENTANT (NOMÉS SI ÉS NECESSARI)
NIF/CIF/NIE Passaport
(si procedeix)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon
Correu electrònic  
  


  TIPUS DE SOL·LICITUD
     Motiu (Ayuda):
Ayuda
     Tipus de sol·licitud (Ajuda)
 
Reserva d'estacionament per a mudances
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega
Tall de carrer
Tall de carril
Estacionament sobre la vorera
Estacionament en zona per als vianants

Ajuda
     Tipus d'ús (Ajuda)
 
Ús temporal (12 hores)
Ús permanent (24 hores)

Ajuda
  

  DATES I DURADA
  Indique la durada per la magnitud més gran (per exemple, per a 366 dies indique 1 any i 1 dia,
  i no 366 dies).

  L'hora d'inici serà la mateixa durant tot el període de reserva (tots els dies haurà
  d'estacionar / tallar a partir d'eixa hora).

Data inici (dd/mm/aaaa) (Ajuda) Hora inici (hh:mm) (Ajuda) Durada (Ajuda)
Ayuda  anys   Ayuda
     mesos Ayuda
 dies    Ayuda
  


  SITUACIÓ DE LA RESERVA D'ESTACIONAMENT O TALL DE CARRER
  IMPORTANT: Escriga part del nom de la via, i seleccione el nom apropiat entre les opcions
  que se li mostraran.

  Per exemple, per a la Plaça Mayor, escriga MAYOR i seleccione MAYOR (PLAÇA).

  En la numeració ometa lletres. Per exemple, per al número 1A indique 1.

  Nom de la Via (Ajuda)   Número (Ajuda)

  Via seleccionada: NO CAP    
Ayuda
  
Ayuda
  


  


  ESPAI A OCUPAR
  Es paga per cada 5 metres lineals o fracció (per exemple, si indica 1 metre s'aplicarà el càrrec de 5 metres,
  si indica 6 s'aplicarà el càrrec de 10 metres).

  Metres lineals a ocupar (Ajuda)  
Ayuda
  

  DADES DEL PAGAMENT DE LA TAXA
Data Import (Ajuda) Ajuda  
     He llegit i accepte el Tractament de Dades Personals.