Ayuntamiento de Castelló / Ajuntament de Castelló.
 
ayuntamiento de castellón solicitud
 Els camps en roig són obligatoris


  DADES DE LA PERSONA O ENTITAT QUE CONSTITUEIX LA GARANTIA (SUBJECTE PASSIU)
NIF/NIE/CIF Passaport
(si procedeix)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus vía Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon Mòbil Telèfon Fix
Correu electrònic  
  


  REPRESENTANT (NOMÉS SI ÉS NECESSARI)
NIF/CIF/NIE Passaport
(si procede)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon 1 Telèfon 2
Correu electrònic  
  


  INGRÉS PER CONSTITUCIÓ DE GARANTIA EN EFECTIU
Número d'Expedient o Instància (si procedeix) (Ajuda) Import de la Garantia (€) (Ajuda)
Ajuda Ajuda
  
  Finalitat: Descripció de l'obligació garantida (Ajuda):
Ajuda
  
  Precepte: Norma que imposa la constitució de la garantia (Ajuda):
Ajuda
     He llegit i accepte el Tractament de Dades Personals.