Ayuntamiento de Castelló / Ajuntament de Castelló.
 
escudo de ayuntamiento de castelló solicitud de autoliquidacion del impuesto municipal de vehiculos de traccion mecanica
 Els camps en roig són obligatoris


  DADES DEL SOL·LICITANT (SUBJECTE PASSIU)
NIF/NIE/CIF Passaport
(si procedeix)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon Mòbil Telèfono Fix
Correu electrònic  
  


  REPRESENTANT (NOMÉS SI ÉS NECESSARI)
NIF/CIF/NIE Passaport
(si procede)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon Mòbil Telèfon Fix
Correu electrònic  
  


  DADES DEL VEHICLE
Matrícula Marca Model
Nombre de Bastidor / Dada específica (Ajuda) Data Import Exercici
Ajuda 2024
Classe (Ajuda) Base Imposable (Ajuda)
Ajuda Ajuda
  


  BONIFICACIÓ
  IMPORTANT: Consulte en l'ordenanza si escau, i en què percentatge, i indique-ho a continuació.
  Haurà de presentar la documentació que acredite la Bonificació.
 
No procedeix Bonificació

75%

Ajuda
     He llegit i accepte el Tractament de Dades Personals.