Ayuntamiento de Castell� / Ajuntament de Castell�.
 
ayuntamiento de castelló solicitud de autoliquidacion del impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
  Els camps en roig són obligatoris

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

  EN AQUEST PAS S'HAN D'INDICAR LES DADES CORRESPONENTS A:
 

  TIPUS DE TRANSMISSIÓ
Compravenda Herència / Llegat Donació
Aportació Cessió Permuta
Dació en paga de deute Expropiació Subhasta
  


  DOMINI TRANSMÈS
Ple Domini Usdefruit Vitalici Usdefruit Temporal
Nuda Propietat  
  
  Edat de l'Usufructuari (si Usdefruit Vitalici o Nuda Propietat)  anys
  
  Durada de l'Usdefruit (si Usdefruit Temporal)  anys
  


  TIPUS DE DOCUMENT
Públic Privat
  


  DADES DE L'ESCRIPTURA PÚBLICA (SI DOCUMENT PÚBLIC)
Nombre de Protocol Notari
Data Document (Ajuda) Data Fi Termini (Ajuda) Data Presentació en l'Ajuntament (Ajuda)       
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda

  De no complir amb els terminis legals s'aplicarà el recàrrec per presentació extemporánea de
  conformitat amb el previst per l'art. 27 de la Llei General Tributària (ver Ajuda)

  


  DADES D'ALTRES DOCUMENTS (SI DOCUMENT PRIVAT)
Tipus de Documento Administració Actuant
Data Document (Ajuda) Data Fi Termini (Ajuda) Data Presentació en l'Ajuntament (Ajuda)       
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda

  De no complir amb els terminis legals s'aplicarà el recàrrec per presentació *extemporánea de
  conformitat amb el previst per l'art. 27 de la Llei General Tributària (ver Ajuda)