Normativa

  • Reglament Orgànic del Ple i les seues Comissions de 21 de desembre de 2006 (art. 114 a 116) . (BOP de Castelló núm 71 de 7 de juny de 2007).
  • Reglament pel qual es regula les Reclamacions o Queixes i Suggeriments dels serveis en l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana de data 24 de gener de 2008 ha sigut publicat en el BOP de Castelló núm 52 de 26 d'abril de 2008.