Tècnic/a de Mobilitat i Seguretat Viària


Núm. convocatòria: 12/2023

Subgrup: A2

Categoria: tècnic/a de Mobilitat i Seguretat Viària

Nombre de places: 1

Oferta d'ocupació pública: 2021

Sistema selectiu: oposició, torn lliure

Publicació de bases:

      BOP: núm. 121, de data 30 de setembre de 2023

      DOGV: núm. 9709, de data 23 d'octubre de 2023

Publicació de la convocatòria en el BOE: 11 de novembre de 2023

Termini de presentació d'instàncies:   fins al 12 de desembre de 2023

Import a pagar: 18 euros

 

>> Bases específiques rectores per a la provisió en propietat mitjançant oposició per torn lliure d'una plaça de tècnic/a de Mobilitat i Seguretat Viària, vacant en la plantilla de funcionaris i funcionàries d'aquest Excm. Ajuntament

>> Solicitud admisió proves selectives

Núm. 14/2023 OFICIAL DE POLICIA LOCAL - PROMOCIÓ INTERNA INTERADMINISTRATIVA

Núm. convocatòria: 14/2023

Sistema selectiu: concurs oposició / promoció interna interadministrativa

Subgrup: B

Categoria: oficial de Policia Local

Nombre de places: 1

Oferta d'ocupació pública 2021/2022

Publicació de les bases:

BOP: 14/11/2023

DOGV: 29/11/2023

BOE: pendent de publicar

Termini de presentació d'instàncies: pendent

Import a pagar: 33 €

 

Núm. 15/23 OFICIAL DE POLICIA LOCAL, TORN MOBILITAT

Núm. convocatòria: 15/2023

Sistema selectiu: concurs, torn de mobilitat

Subgrup: B

Categoria: oficial de Policia Local

Nombre de places: 1

Oferta d'ocupació pública: 2021-2022

Publicació de les bases:

BOP: 14/11/2023

DOGV: 29/11/2023

BOE: pendent

Termini de presentació d'instàncies: pendent

Import a pagar: 33 €

Núm. 13/2023 OFICIAL DE POLICIA LOCAL - PROMOCIÓ INTERNA ORDINÀRIA

Núm. convocatòria: 13/2023

Concurs oposició / promoció interna ordinària

Subgrup: B

Categoria: oficial de policia local

Nombre de places: 6

Oferta d'ocupació pública: 2021-2022

Sistema selectiu: concurs oposició, promoció interna ordinària

Publicació de les bases:

BOP: 14/11/2023

DOGV: 29/11/23

BOE: pendent

Termini de presentació d'instàncies: pendent

Import a pagar: 33 €

Agent de Policia Local 13/2022 mobilitat

 

Número de convocatòria: 13/2022

Torn de mobilitat

 

Subgrup: C1

Nombre de places: 10

Oferta d'ocupació pública: 2021

Publicació de les bases:

- BOP: núm. 85, de 16 de juliol de 2022

- DOGV: núm. 9400, de 8 d'agost de 2022 (en extracte)

Publicació de la convocatòria: BOE núm. 201, de 22 d'agost

Termini de presentació d'instàncies: del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022

Import a pagar: 33 €

 

>> Sol·licitud d'admissió a proves selectives

>> Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data d'inici del procés selectiu

>> Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses

>> Anunci del contracte menor per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i de mobilitat

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i de mobilitat, i assessors externs

>> Anunci dels resultats provisionals de la prova psicotècnica

​​​​​​​>> Anunci de la convocatòria per a l'obertura dels sobres de la prova psicotècnica i resolució de sol·licituds de convalidació

>> Anunci del canvi de data de la convocatòria per a l'obertura de sobres de la prova psicotècnica

>> Anunci del resultat provisional de la prova psicotècnica i convocatòria de revisió

>> Anunci del resultat definitiu de la prova psicotècnica

>>Anunci d'aportació de la documentació del reconeixement mèdic del torn de mobilitat

>> Anunci del resultat del reconeixement mèdic i obertura de termini per a la presentació de mèrits

>> Anunci del resultat de la baremació de mèrits

>> Anunci de la resolució de les al·legacions de la baremació de mèrits, puntuació definitiva i proposta de nomenament

 

 

Agent de Policia Local 14/2022 torn lliure

 

Número de convocatòria: 14/2022

Torn lliure

Subgrup: C1

Nombre de places: 10

Oferta d'ocupació pública: 2021

Publicació de les bases:

- BOP: núm. 85, de 16 de juliol de 2022

- DOGV: núm. 9400, de 8 d'agost de 2022 (en extracte)

Publicació de la convocatòria: BOE núm. 201, de 22 d'agost

Termini de presentació d'instàncies: del 23 d'agost al 19 de setembre de 2022

Import a pagar: 33 €

 

>> Sol·licitud d'admissió a les proves selectives

​​​​​​​>> Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data d'inici del procés selectiu

>> Anunci de les instruccions per a les persones opositores de la prova de mesurament d'alçada

>> Anunci de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura en propietat, per torn lliure i mobilitat, de places d'agent de Policia Local

>> Anunci del resultat del mesurament, aportació de certificat mèdic i convocatòria per a la realització de les proves físiques

           - Annex del resultat

           - Anunci de la resolució de sol·licituds de convalidació

>> Anunci de les normes d'execució de les proves físiques

>> Anunci de la suspensió de realitzar la prova d'aptitud física i nova convocatòria

>> Anunci de la resolució de sol·licituds de convalidació de proves físiques

>> Anunci del resultat del mesurament i aportació de certificat

      - Annex I: resultat de les persones presentades al mesurament

      - Annex II: persones no presentades

>> Anunci dels resultats de les proves físiques i resolució de sol·licituds

      - Annex I: resultat de les persones presentades a resistència 1000 i pilota medicinal

      - Annex II: persones no presentades

>> Anunci dels resultats de les proves físiques 30/12/2022

      - Annex I: resultat 60 metres i natació

​​​​​​​>> Anunci del contracte menor per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i mobilitat

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de la prova psicotècnica del torn lliure i de mobilitat, i assessors externs

>> Anunci dels resultats provisionals de la prova psicotècnica

>> Anunci de la convocatòria per a l'obertura de la prova psicotècnica i resolució de sol·licituds de convalidació

>> Anunci del canvi de data de la convocatòria per a l'obertura de sobres de la prova psicotècnica

​​​​​​​>> Anunci del resultat provisional de la prova psicotècnica i convocatòria de revisió

>> Anunci del resultat definitiu de la prova psicotècnica

>> Anunci de la convocatòria del tercer exercici

>> Anunci de les instruccions del tercer exercici per als opositors/es

>> Anunci de la publicació de l'examen i de la plantilla de respostes i desestimació de la sol·licitud de canvi de data

             - Annex I: examen

            ​​​​​​​ - Annex II: plantilla de respostes del tercer exercici de tipus test

​​​​​​​>> Anunci del resultat del tercer exercici (test)

>> Anunci de la resolució d'al·legacions del tercer exercici (test)

>> Anunci del resultat identificatiu de la tercera prova, convocatòria de revisió i convocatòria de la quarta prova

>> Anunci de la publicació de l'examen de tipus test i de la plantilla de respostes

     - Annex I: examen de tipus test

     - Annex II: plantilla de respostes del test

>> Anunci de la resolució de reclamacions a les qualificacions de la tercera prova (test) i qualificacions definitives

>> Anunci del resultat anonimitzat pràctic

>> Anunci del resultat del cas pràctic, torn lliure

>> Annex I. Cas pràctic OPOS PL 23

>> Annex II. Matriu de correcció del cas pràctic OPOS PL 23​​​​​​

>> Anunci de la resolució de les al·legacions de la baremació de mèrits, puntuació definitiva i proposta de nomenament

>> Anunci de la resolució de la revisió del cas pràctic

>> Anunci dels resultats anonimizats de la prova de valencià

>> Resultat de la cinquena prova per torn lliure de coneixements de valencià

>> Anunci d'aportació de la documentació per a reconeixement mèdic

 

>> Anunci del resultat mèdic per torn lliure

 

>> Anunci resultat procès selectiu torn lliure, proposta nomenament i borsa de treball

 

 

 

​​​​​​​

 

 

CAPORAL/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT

Núm. convocatòria: 16/2022

Promoció interna, mitjançant concurs oposició

Subgrup: B

Nombre de places: 2

Oferta d'ocupació pública: 2022

Publicació de les bases:

BOP núm. 1512, de 17 de desembre de 2022

DOGV núm. 9494, de 21 de desembre de 2022

Publicació de la convocatòria:

BOE núm. 4, de 5 de gener de 2023

Termini de presentació d'instàncies: del 9 de gener al 3 de febrer de 2023

Import a pagar: 33 €

- Anunci resultat cas pràctic

- Anunci convocatòria cas pràctic

- Anunci resolució d'al·legacions de l'exercici test

- Anunci resultat exercici test

- Anunci resultat cec exercici test - obertura sobres

- Anunci prova teòrica test

- Anunci proves físiques 09-06-23

- Llista definitiva

- Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu, tribunal qualificador i data del primer exercici

- Anunci convocatòria lectura exercici pràctic

 

Treballador/a social

 

Número de convocatòria: 3/2022

Torn lliure

Anunci de la rectificació de la llista d'aspirants i del tribunal del procés selectiu: BOP núm. 39, d'1 d'abril de 2023

Anunci de la llista provisional d'aspirants, designació del tribunal i data d'inici del procés selectiu: BOP núm. 28,  de 7 de març de 2023

 

 

Agent de Policia Local 8/2019 estabilització

Procés de consolidació i estabilització de l'ocupació temporal

Número de convocatòria: 8/2019

Concurs oposició

Altres enllaços d'interés:

         Anunci baremació de mèrits - resultat final - proposta de nomenament.

         Anunci resultat reconeixemen mèdic i obertura termini de presentació de mèrits.

        Anunci resultat exercici pràctic.

         Anunci resultat prova teòrica test.

        Anunci resultat proves d'aptitud física i convocatòria prova teòrica.

Inspector/a de Policia Local

Número de convocatòria: 11/2019

Torn de mobilitat

Altres enllaços d'interés:

Tècnic/a d'Administració General

Número de convocatòria: 4/2019

Concurs oposició, per torn lliure

>> Anunci resolució recurs d'alçada.

>> Anunci proposta constitució bossa treball.

>> Anunci desempat.

>> Anunci sobre l'existència d'empat en la puntuació entre els/les aspirants per a la constitució de la borsa de treball.

>> Anunci de la resolució de sol·licituds de revisió de puntuacions atorgada en la baremació del concurs, qualificació definitiva de la fase de concurs i qualificació definitiva del procés selectiu.

>> Anunci del resultat de la fase de concurs.

>> Anunci de correcció d'errades detectades en el full d'autobaremació de mèrits.

>> Anunci de revisió del tercer exercici i convocatòria per a la presentació de mèrits.

>> Anunci de convocatòria per a la revisió del tercer exercici.

>> Anunci del resultat del tercer exercici.

>> Anunci de la convocatòria per a la lectura del tercer exercici.

>> Anunci de correcció d'errades en la declaració responsable per al tercer exercici.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització del tercer exercici.

>> Anunci del resultat de la revisió del segon exercici.

>> Anunci compareixença per a revisió del segon exercici.

>> Anunci dels resultats del segon exercici de la fase d'oposició.

>> Anunci de nova convocatòria per a la lectura del segon exercici. Dates i horaris.

>> Anunci de convocatòria per a la lectura del segon examen.

>> Instruccions per a els/les aspirants a processos selectius.

>> Convocatòria i distribució de els/les aspirants a les aules.

>> Anunci de la resolució de reclamacions presentades al primer exercici, tipus test, i determinació de la data de celebració del segon exercici.

>> Anunci de l'apertura del termini per a la presentació d'al·legacions.

>> CIRCULAR relativa a la suspensió de prova selectiva.

>> Anunci del resultat alfabètic del primer exercici tipus test.

>> Anunci d'apertura dels sobres identificatius del primer exercici tipus test.

>> Puntuacions del primer exercici tipus test de la fase d'oposició i data per a l'obertura dels sobres amb les dades identificatives.

>> Anunci de la plantilla de respostes del primer exercici, tipus test.

>> Llistat distribució aules.

>> Convocatòria i distribució de els i les aspirants a les aules de la facultat de ciències jurídiques i econòmiques de la Universitat Jaume I per a la realització del primer exercici.

>> Instruccions per als opositors.

>> Anunci llista definitiva aspirants.

>> Anunci de la llista definitiva.

>> Anunci de la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de rectificació de les bases específiques de la convocatòria (Butlletí Oficial de la Província número 60, de 9 de maig de 2019).

>> Anunci de rectificació de les bases específiques de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 28, de 5 de març de 2019.

>> Anunci de les bases específiques de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província número 19, de 22 de gener de 2019.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.

Inspector/a de Policia Local

Número de convocatòria: 11/2019

Promoció interna

Altres enllaços d'interés:

Inspector/a de Policia Local

Número de convocatòria: 11/2019

Torn lliure

Altres enllaços d'interés::

Agent de Policia Local

Número de convocatòria: 12/2019

Concurs per mobilitat

Altres enllaços d'interés:

 

Agent de Policia Local

Número de convocatòria: 12/2019

Oposició per torn lliure

  • Subgrup: C1.
  • Categoria: Agent de la Policia Local.
  • Número de llocs: 21.
  • Oferta d'ocupació pública: 2017, 2018 i 2019.
  • Publicació de les Bases:
  • Publicació de la convocatòria: B.O.E. núm. 147, de 20 juny.
  • Termini de presentació d'instàncies: Del 21 de juny al 19 de juliol.
  • Import a pagar: 33 euros.

>> Anunci del resultat de la baremació de mèrits i proposta de nomenament de funcionaris juntament amb els annexos que s'acompanyen al mateix.

>> Anunci resultats procés selectiu Agent de Policia Local nº12/19 modalitat torn lliure, proposta nomenament i de borsa de treball.

>> Anunci de la resolució de la revisió de l'examen de desenvolupament del temari.

>> Anunci del resultat de l'exercici dels temes locals.

>> Anunci de l'acord de la Junta de Govern Local, de modificació del nombre de places convocades per torn lliure i de mobilitat.

>> Anunci de l'obertura dels sobres de l'examen de desenvolupament del temari i de la planilla dels resultats.

>> Anunci de l'exercici dels temes locals.

>> Anunci de convocatòria per al examen de desenvolupament del temari.

>> Anunci: Resultat de reconeixement mèdic.

>> Anunci: Aportació de reconeixement mèdic.

>> Anunci del resultat de la revisió de la prova psicotècnica.

>> Anunci de la convocatòria per a la revisió final de la prova psicotècnica.

>> Anunci del resultat de la prova psicotècnica.

>> Anunci dels horaris per a la realització de l'entrevista.

>> Anunci del resultat del test psicotècnic i convocatòria per a l'entrevista.  

>> Anunci d'apertura pública de sobres de l'exercici test psicotècnic.

>> Anunci de resolució de sol·licituds de convalidació de la prova psicotècnica.

>> Anunci de rectificació per errada aritmètica en la qualificació de l'exercici de coneiximents del valencià.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de l'examen psicotècnic.

>> Anunci de rectificació per omisió del resultat de l'examen de coneiximent de valencià.

>> Anunci del resultat de l'examen de coneiximent de valencià.

>> Anunci de l'obertura pública de sobres de l'exercici de valencià

>> Anunci de resolució de reclamació presentada

>> Anunci de l'examen de coneiximent de valencià.

>> Anunci Data examen valencià.

>> Anunci del Resultat Alfabètic test cultura policial.

>> Puntuació obtinguda examen test cultura policial.

>> Annex puntuació codificada.

>> Anunci de resolució de reclamacions a l'examen de qüestionari policial.

>> Anunci de canvi en el tribunal qualificador.

>> CIRCULAR relativa a la suspensió de prova selectiva.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de l'examen del qüestionari de cultura policial.

>> Anunci d'adjudicació de contracte menor per a la realització de la prova psicotècnica.

>> Instruccions per a respondre a l'examen del qüestionari cultura policial.

>> Instruccions plantilla.

>> Convocatòria examen qüestionari de cultura policial.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de relació d'aspirants que han superat les proves físiques com a aptes.

>> Anunci de resultat d'aspirants aptes en proves d'aptitud física.

>> Anunci de resolució sol·licituds i recordatori aportació original de certificat mèdic.

>> Anunci de correcció d'errata en l'anunci de la convocatòria per a la realització de les proves d'aptitud física.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de les proves d'aptitud física i aportació de certificat mèdic.

>> Anunci de rectificació d'un número de dni, publicat al resultat de la prova de mesurament d'alçada.

>> Anunci del resultat de la prova de mesurament d'alçada.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal qualificador i establiment de la data d'inici del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.

Tècnic/a Medi/a de Normalització Lingüística

Número de convocatòria: 3/2020.

Provisió en propietat mitjançant Concurs-Oposició, per torn lliure

Altres enllaços d'interés:

Oficial/a del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS)

Número de convocatòria: 9/2019

Concurs oposició, per torn lliure

Altres enllaços d'interés:

Material de suport per a la confecció de temari previst en aquestes Bases:

 

Agent d'Igualtat

Procés d'estabilització de l'ocupació temporal

Número de convocatòria: 15/2019

Concurs oposició

Altres enllaços d'interés:

Agent de Mobilitat urbana

Procés d'estabilització d'ocupació temporal

Número de convocatòria: 5/2019

Concurs-oposició, per torn lliure

Altres enllaços d'interés:

Técnico/a de Adiministración General

Número de convocatoria: 6/2020

Concurso-oposición en ejecución del proceso de estabilización del empleo temporal