Pla de reforma interior PRI-M-57 situat a l'àmbit de la Marjal de Castelló de la Plana

Captura plànol preexistències àmbit PRI-M-57

Després de la consulta pública prèvia i la participació en matèria de paisatge, s'elabora l'esborrany del pla, el qual s'admet a tràmit juntament amb la seua documentació ambiental per a donar inici a la tramitació de la seua avaluació ambiental i territorial estratègica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram​​​​​​​itació:

TRÀMITS PREVIS

  •  Consulta pública prèvia

          Memòria consulta pública prèvia

  •  Pla de participació pública previ a l'Estudi d'integració paisatgística

          Memòria dels aspectes paisatgístics per a la participació pública prèvia a l'Estudi d'integració    paisatgística.

          Qüestionari

AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA

 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

  •  Sol·licitud inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica

          Acord de l'òrgan substantiu (Ple)

  •  Admissió a tràmit i inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica

         Acord de l'òrgan ambiental (Junta de Govern Local)- SIMPLIFICADA

  • Emissió de l'informe ambiental i territorial estratègic

         Acord de l'òrgan ambiental (Junta de Govern Local)- IATE

         Publicació DOGV

         IATE