Pressupost 2024

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2023
Aprovació inicial: Acord del Ple de 18 de gener de 2024
Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 9, de 20 de gener de 2024
Fi de l'exposició pública: 9 de febrer de 2024
Elevació definitiva: Decret d'Alcaldia de 12 de febrer de 2024
Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 20, de 15 de febrer de 2024

1. Memòria de l'Alcaldia

2. Resum per capítols

3. Pressupost de despeses i classificació per programes

4. Pressupost de despeses i classificació econòmica

5. Pressupost d'ingressos

6. Inversions en capítols VI i VII i resum de finançament

7A. Annex de subvencions nominatives

7B. Annex de subvencions no nominatives

8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències

9. Bases d'execució del Pressupost general

10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència

11. Gràfic del pressupost de despeses per àrees de govern

12. Gràfic del pressupost de despeses per àrees de despesa

13A. Gràfics del pressupost de despeses per classificació econòmica

13B. Gràfics del pressupost d'ingressos per classificació econòmica

14. Gràfic del pressupost general sense consolidar​​​​​​​

15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini en data de 31 de desembre de 2023

16A. Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2024

16B. Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere

16C. Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte

17A. Plantilla del funcionariat (Annex I)

17B. Plantilla del personal eventual (Annex II)

17C. Plantilla del personal laboral fix (Annex III) ​

Pressupost 2023

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2022

Aprovació inicial: Acord plenari de 29 de desembre de 2022

Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 157, de 31 de desembre de 2022

Fi d'exposició pública: 23 de gener de 2023

Elevació definitiva: Acord plenari de 3 de febrer de 2023

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 15, de 4 de febrer de 2023

1. Memòria de l'Alcaldia

2. Resum per capítols

3. Pressupost de despeses i classificació per programes

4. Pressupost de despeses i classificació econòmica

5. Pressupost d'ingressos

6. Inversions en capítols VI i VII i resum de finançament

7A. Annex de subvencions nominatives

7B. Annex de subvencions no nominatives

8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències

9. Bases d'execució del Pressupost general

10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència

11. Gràfic del pressupost de despeses per àrees de govern

12. Gràfic del pressupost de despeses per àrees de despesa

13A. Gràfics del pressupost de despeses per classificació econòmica

13B. Gràfics del pressupost d'ingressos per classificació econòmica

14. Gràfic del pressupost general sense consolidar​​​​​​​

15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2021

16A. Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2023

16B. Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere

16C. Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte

17A. Plantilla del funcionariat (Annex I)

17B. Plantilla del personal eventual (Annex II)

17C. Plantilla del personal laboral fix (Annex III)

Pressupost 2022

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2021.

Aprovació inicial: Acord plenari de 19 de gener de 2022.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 10 de 22 de gener de 2022.

Fi d'exposició pública: 11 de febrer de 2022.

Decret elevació a definitiu: 14 de febrer de 2022.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 21, de 17 de febrer de 2022.

 • 1. Memòria de l'Alcaldia.
 • 2. Resum per capítols. més informació
 • 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 • 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 • 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 • 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 • 7. Annex de subvencions nominatives i no nominatives. més informació
 • 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 • 9. Bases d'Eexecució del Pressupost general. més informació
 • 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 • 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 • 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 • 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica.
  • Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica més informació
  • Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica més informació
 • 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2021. més informació
 • 16. Informe SIO i OGPyC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2022. més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere. més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte. més informació
 • 17. Plantilla de funcionaris (Annex I). més informació
 • 17. Plantilla de personal eventual (Annex II). més informació
 • 17. Plantilla de laborals fixos (Annex III). més informació

 

Pressupost 2021

Pressupost 2021

Aprovació Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 29 de juliol de 2021.

Publicació aprovació inicial: B.O.P. número 92 de 3 d'agost de 2021.

Fi d'exposició pública: 24 d'agost de 2021.

Decret elevació a definitiu: 26 d'agost de 2021.

Publicació aprovació definitiva i entrada en vigor: B.O.P. número 104, de 31 d'agost de 2021.

 1. Memòria de l'Alcaldia. més informació
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica.
  • Gràfic del Pressupost dedespeses per classificació econòmica. más información
  • Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información
 14. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2020. més informació
 16. Informe SIO i OGPyC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2020. més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere. més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte. més informació
 17. Plantilla de funcionaris (Annex I). més informació
 18. Plantilla de personal eventual (Annex II). més informació
 19. Plantilla de laborals fixos (Annex III). més informació

Pressupost 2020

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol 2020.

Aprovació inicial: Acord plenari de 30 de juliol de 2020.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 92, de 2 d'agost de 2020.

Fi d'exposició pública: 21 d'agost de 2020.

Decret d'elevació a definitiu: 24 d'agost de 2020.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 103, de 27 d'agost de 2020.

 1. Memoria de l'Alcaldia. més informació
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2018. més informació
 16. Informe SIO i OGPiC, acta grup impulsor i llistat aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2020. més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere. més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe i indirecte. més informació
 17. Plantilla de l'Ajuntament. més informació

Pressupost 2019

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord de la Junta de Govern Local de 9 de gener 2019.

Aprovació inicial: Acord plenari de 28 de gener de 2019.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP número 14, de 31 de gener de 2019.

Fi d'exposició pública: 21 de febrer de 2019.

Aprovació definitiva: Acord plenari de 28 de febrer de 2019.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP número 28, de 5 de març de 2019.

 1. Memoria de l'Alcaldia. más información
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum de finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 15. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2018. més informació
 16. Informe SIO i OGPiC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'impacte de gènere al Pressupost de l'any 2019 més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte més informació
 17. Plantilla de l'Ajuntament. més informació

Pressupost 2018

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-01-2018.

Aprovació inicial: Acord plenari de 06-02-2018.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 17 de 08-02-2018.

Fi d'exposició pública: 01-03-2018.

Decret d'elevació definitiva: 02-03-2018.

Publicació de l'aprovació definitiva i entrada en vigor: BOP 29 de 08-03-2018.

 1. Memòria de l'Alcaldiamés informació.
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del Rregistre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de dDespeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Pressupost general consolidat. més informació
 15. Gràfics del Pressupost General Consolidat de Despeses i Ingressos. més informació
 16. Pressupost General Sense Consolidar. més informació
 17. Gràfic del Pressupost General sense consolidar. més informació
 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2017. més informació
 19. Informe SIO i OGPiC, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i de l'Òrgan de Gestió Pressupostària i Comptabilitat més informació
  • Acta del grup impulsor sobre l'elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe més informació
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte més informació

Pressupost 2017

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte del Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-12-2016.

Aprovació inicial: Acord plenari de 23-12-2016.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 155 de 24-12-2016.

Fi d'exposició pública: 17-01-2017.

Decret d'elevació definitiva: 18-01-2017.

Publicació aprovació definitiva: BOP 8 de 19-01-2017.

Entrada en vigor: 19-01-2017.

 1. Memòria de l'Alcaldia.más información
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de transferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despeses. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Pressupost general consolidat. més informació
 15. Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. més informació
 16. Pressupost general sense consolidar. més informació
 17. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2016. més informació
 19. Informe d'assistència tècnica, acta del grup impulsor i llistat d'aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe d'assistència tècnica sobre enfocament de gènere en el Pressupost de l'Ajuntament de Castelló más información
  • Acta del grup impulsor sobre elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere más información
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe más información
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte más información

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

CONSORCI PACTE LOCAL PER L'OCUPACIÓ

 1. Pressupost de despeses. més informació
 2. Pressupost d'ingressos. més informació
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. més informació
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. més informació

Pressupost 2016

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 30-11-2015.

Aprovació inicial: Acord plenari de 17-12-2015.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 156 de 19-12-2015.

Fi d'exposició pública: 09-01-2015.

Publicació de l'aprovació definitiva: BOP 5 de 12-01-2016.

Entrada en vigor: 12-01-2016.

 1. Memòria de l'Alcaldia.más información
 2. Resum per capítols. més informació
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. més informació
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. més informació
 5. Pressupost d'ingressos. més informació
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. més informació
 7. Pla estratègic de subvencions. més informació
 8. Annex d'aportacions municipals, premis i altres conceptes de tTransferències. més informació
 9. Bases d'execució del Pressupost general. més informació
 10. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. més informació
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. més informació
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. més informació
 13. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. més informació
 14. Pressupost General Consolidat. més informació
 15. Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. més informació
 16. Pressupost general sense consolidar. més informació
 17. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. més informació
 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2015. més informació

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

Pressupost 2015

AJUNTAMENT

Aprovació Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 07-11-2014.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 27-11-2014.

Publicació aprovació inicial: BOP 144, de 29-11-2014.

Fi d'exposició pública: 19-12-2014.

Publicació aprovació definitiva: BOP 154, de 23-12-2014.

Entrada en vigor: 01-01-2015.

 1. Memòria de l'Alcaldia. más información
 2. Resum per capítols. más información
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. más información
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. más información
 5. Pressupost d'ingressos. más información
 6. Inversions Capitol VI, VII i resum finançament. más información
 7. Pla estratègic de subvencions. más información
 8. Bases d'execució Pressupost general. más información
 9. Al·legacions formulades en periode d'informació pública, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistència. más información
 10. . Gràfic del pressupost de despeses per Àrees de Govern. más información
 11. . Gràfic del pressupost de despeses per àrees de despesa. más información
 12. . Gràfics del pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. más información
 13. . Pressupost general consolidat. más información
 14. . Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. más información
 15. . Pressupost general sense consolidar. más información
 16. . Gràfic del Pressupost general sense consolidar. más información

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

Pressupost 2014

AJUNTAMENT

Aprovació del projecte de Pressupost: Acord Junta de Govern Local 8-11-2013.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 28-11-2013.

Publicació de l'aprovació inicial: BOP 144 de 30-11-2013.

Fi d'exposició pública: 19-12-2013.

Publicació aprovació definitiva: BOP 155 de 26-12-2013.

Entrada en vigor: 01-01-2014.

 1. Memòria de l'Alcaldia. más información
 2. Resum per capítols. más información
 3. Pressupost de despeses classificació per programes. más información
 4. Pressupost de despeses classificació econòmica. más información
 5. Pressupost d'ingressos. más información
 6. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament. más información
 7. Pla estratègic de subvencions. más información
 8. Bases d'execució del Pressupost general. más información
 9. Al·legacions formulades en període d'informació pública, o informe del registre d'entrada de la seua inexistència. más información
 10. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern. más información
 11. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa. más información
 12. Gràfics del Pressupost de despeses i ingressos per classificació econòmica. más información
 13. Pressupost general consolidat. más información
 14. Gràfics del Pressupost general consolidat de despeses i ingressos. más información
 15. Pressupost general sense consolidar. más información
 16. Gràfic del Pressupost general sense consolidar. más información

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 1. Pressupost de despeses. más información
 2. Pressupost d'ingressos. más información
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica. más información
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica. más información

Pressupost 2013

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Pressupost de despeses.
 3. Pressupost d'ingressos.
 4. Inversions Capítol VI, VII i resum del finançament.
 5. Pla estratègic de subvencions.
 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 7. Bases d'execució del Pressupost general.
 8. Consolidació de pressupostos.
 9. Resum per capítols.
 10. Gràfic del Pressupost general sense consolidar.
 11. . Gràfics del Pressupost consolidat.
 12. . Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern.
 13. . Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa.
 14. . Gràfics del Pressupost per classificació econòmica.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Pressupost de despeses. ​​​​​​​​​​​​​​
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

Pressupost 2012

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Pressupost de despeses.
 3. Pressupost d'ingresos.
 4. Inversions Capítol VI, VII i resum de finançament.
 5. Pla Estratègic de Subvencions.
 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 7. Bases d'execució del Pressupost general.
 8. Consolidació de pressupostos.
 9. Resum per capítols.
 10. Gràfic del Pressupost general sense consolidar.
 11. Gràfics del Pressupost consolidat.
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern.
 13. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa.
 14. Gràfics del Pressupost per classificació econòmica.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Pressupost de Gastos i Ingressos.
 2. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
 3. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

GESTORA URBANA MUNICIPAL

 1. Programa anual d'actuació.

Pressupost 2011

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Pressupost de despeses.
 3. Pressupost d'ingressos.
 4. Inversions Capítol VI, VII i resum de finançament.
 5. Pla estratègic de subvencions.
 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 7. Bases d'execució del Pressupost general.
 8. Consolidació de pressupostos.
 9. Resum per capítols.
 10. Gràfic del Pressupost general sense consolidar.
 11. Gràfics del Pressupost consolidat.
 12. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de Govern.
 13. Gràfic del Pressupost de despeses per àrees de despesa.
 14. Gràfics del Pressupost per classificació econòmica.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Pressupost de despeses i ingressos.
 2. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 3. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del Pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del Pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

GESTORA URBANA MUNICIPAL

 1. Programa anual d'actuació.

Pressupost 2010

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Inversions (Capítol VI).
 3. Inversions (Capítol VII).
 4. Resum finançament inversions.
 5. Pla estratègic de subvencions.
 6. Al·legacions formulades en període d'informació pública.
 7. Bases d'execució del Pressupost General.
 8. Consolidació de pressupostos per capítols.
 9. Pressupost. Resum per capítols.
 10. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 11. Gràfic del pressupost de despeses per classificació per programes.
 12. Gràfic del pressupost d'ingressos.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Estat de despeses i ingressos.
 2. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 3. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses.
 2. Pressupost d'ingressos.
 3. Gràfic del pressupost de despeses per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos per classificació econòmica.

 

GESTORA URBANA MUNICIPAL

 1. Programa anual d'actuació.

Pressupost 2009

AJUNTAMENT

 1. Memòria de l'Alcaldia.
 2. Inversions 2009 (Capítol VI).
 3. Inversions 2009 (Capítol VII).
 4. Inversions 2009 (Capítol VIII).
 5. Resum finançament inversions.
 6. Pla Estratègic de Subvencions.
 7. Indicadors pressupostaris sobre la liquidació de l'any 2007.
 8. Bases d'execució del Pressupost General de l'any 2009.
 9. Consolidació de pressupostos per capítols exercici 2009. ​​​​​​​
 10. Pressupost de l'exercici 2009. Resum per capítols.
 11. Gràfic del pressupost de despeses any 2009 per classificació econòmica.
 12. Gràfic del pressupost de despeses any 2009 per classificació funcional.
 13. Gràfic del pressupost d'ingressos any 2009.

 

PATRONAT D'ESPORTS

 1. Pressupost de despeses de  l'any 2009.
 2. Pressupost d'ingressos de l'any 2009.
 3. Gràfic del pressupost de despeses de l'any 2009 per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

 

FUNDACIÓ DE FESTES

 1. Estat de despeses i ingressos de l'any 2009.
 2. Gràfic del pressupost de despeses de l'any 2009 per classificació econòmica.
 3. Gràfic del pressupost d'ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

 

PATRONAT DE TURISME

 1. Pressupost de despeses de l'any 2009.
 2. Pressupost d'ingressos de l'any 2009.
 3. Gràfic del pressupost de despeses de l'any 2009 per classificació econòmica.
 4. Gràfic del pressupost d'ingressos de l'any 2009 per classificació econòmica.

Modificacions pressupostàries

Execució pressupostària