Reglament Recompenses

REGLAMENT DE RECOMPENSES DE LA FUNDACIÓ MUNICIPAL DE FESTES

Article 1er.-

Amb la finalitat de distingir i premiar aquelles institucions, entitats públiques o privades i persones que hagen destacat per la seua aportació a l´enriquiment de les festes de la Ciutat de Castelló. o en la promoció i divulgació de les mateixes, la Junta de Festes de Castelló d´acord amb el títol X dels estatuts vigents de la Fundació Municipal de Festes, estableix 1es següents distincions:

1.- Medalla de les Festes

2.- Fadrí, en les categories d´or i argent, i infantil en aquests mateixos metalls.

3.- Insígnia de la Fundació Municipal de Festes, en les categories d´or i argent.

La concessió d´aquestes distincions i els honors que els corresponen en cada situació, s´estableixen en el present Reglament.

Article 2on.-

La Medalla de les Festes és la més alta distinció de la Fundació i es concedirà a institucions, entitats públiques o privades, i persones que s´hagen distingit de manera excepcional en la seua aportació al patrimoni cultural de 1a ciutat, en l´apartat concret de les festes i dels valors que aquestes representen.

Article 3er.- La Medalla de les Festes és compatible amb la resta de distincions que figuren en aquest Reglament i també amb aquelles altres que puguen ser concedides per l´Ajuntament de la ciutat en l´àmbit de la seua més amplia competència.

En relació amb la Medalla. de les Festes, aquesta tant sols podrà concedir-se fins un màxim de deu quan es tracte de persones en vida. Arribats a aquest número, no podrà atorgar-se aquesta distinció fins que es produesca la mort d´alguna de les persones que la posseeixen.

En el cas d´institucions o entitats públiques o privades, el número és il.limitat.

Article 6é.-

La Medalla de les Festes portarà gravada, en una cara, una al.legoria del món de la festa i, en l´altra, el logotip de la pròpia Fundació i la inscripció: Fundació Municipal de Festes - Junta de Festes de Castelló, així com el nom de la persona o institució distingida i la data de la concessió.

Article 7é.-

El fadrí, en les categories d´or i argent, serà concedit a aquelles persones, entitats o institucions, que es distingeixen per la seua aportació a les festes de la ciutat, particularment en el si de l´organització de les mateixes o per la seua col.laboració amb aquella.

El Fadrí Infantil, en les categories d´or i argent serà concedit a aquells xiquets integrats en els ens col.laboradors i vinculats, els quals acomplesquen els requisits establerts.

Article 8é.-

La Insígnia de la Fundació Municipal de Festes, en les categories d´or i argent, és distintiu que serà concedit tant sols a persones, no entitats, i a més a més implicades directament en l´estructura de l´organització de les festes, Patronat i Junta de Festes.

CAPÍTOL II - ORGANITZACIÓ

Article 9é.-

Per donar complement a l´article 91é dels Estatuts de la Fundació, i amb la finalitat d´estudiar i valorar els mèrits de les persones i institucions propostes per la concessió de les distincions que es descriuen en e1 present Reglament, es crearà una Comissió de Recompenses.

Article 10é.-

La Comissió de Recompenses estarà formada per set membres de la Junta de Festes, elegits per majoria absoluta pel Ple de la mateixa Junta. La durada del nomenament serà de dos anys.

CAPÍTOL III - GESTIÓ

Article 11é.-

Per la concessió de la Medalla de les Festes, incoarà el corresponent expedient 1a Comissió de Recompenses de la Junta de Festes, previ acord per majoria absoluta del Ple de la Junta, adoptat en votació secreta en sessió extraordinària convocada a l´efecte i per tractar com a únic punt de l´ordre del dia, aquest tema.

Article 12é.-

La iniciativa per que siga incoat l´expedient a que fa referència l´article anterior, podrà partir del propi President de la Fundació Municipal de Festes o del President de la Junta de Festes, així com de la proposta dels ens col·laboradors o vinculats a 1a Junta, previ acord per majoria dels seus respectius òrgans de govern.

Article 13è.-

L´acord de la Comissió de Recompenses es sotmetrà al Ple de la Fundació Municipal de Festes, integrada pels membres del Patronat i de la Junta de Festes, convocat a l´efecte i per tractar aquest tema com a únic punt de l´ordre del dia. La concessió de la Medalla de les Festes deurà. ser acordada per majoria absoluta en votació secreta. Posteriorment a la seua aprovació, la Medalla de les Festes serà lliurada per l´Excm. Sr. Alcalde de la Ciutat.

Article 14é.-

Per la concessió del Fadrí, en les categories d´or i argent, incoarà els oportuns expedients la Comissió de Recompenses de la Junta de Festes. a proposta dels membres de la mateixa Junta de Festes, dels ens vinculats i col.laboradors, o bé a proposta del President de la Fundació o d´algun dels membres del Patronat Municipal de Festes.

Article 15é.-

Correspon la concessió del Fadrí a la Junta de Festes, per acord de la majoria simple dels membres de la mateixa.

Article 16é.-

Seran distingits amb el Fadrí, en la seua categoria d´or, els membres de la Junta de Festes i dels òrgans rectors dels ens vinculats i col.laboradors que, formant part de l´estructura organitzadora de les festes, acrediten vuit anys consecutius o dotze alterns de permanència en les tasques pròpies de les festes. No s´acumularan a aquest efectcs els anys que s´hagueren tingut en compte per atorgar aquesta recompensa en la categoria infantil.

En la categoria infantil es seguiran els mateixos criteris descrits en el 1er. paràgraf del present article.

El fadrí d´or es concedirà transcorreguts un mínim de quatre anys des de la concessió d´idèntica distinció en la seua categoria d´argent.

Article 17é.-

Seran distingits amb el Fadrí en la categoria d´argent, els membres de la Junta de Festes i dels òrgans rectors dels ens vinculats i col.laboradors que, formant part de l´estructura organitzadora de les festes, acrediten quatre anys consecutius o sis alterns de permanència en les tasques pròpies de les festes. No s´acumularan a aquests efectes els anys que s'hagueren tingut en compte a fi d´atorgar aquesta recompensa en la categoria infantil.

En la categoria infantil es seguiran els mateixos criteris descrits en el 1er. paràgraf del presente article.

Article 18é.-

Amb caràcter excepcional i prèvia aprovació de la Junta. de Festes per majoria absoluta dels seus membres, podran ser concedides distincions del "Fadrí d´Honor", en les dues categories, a persones, empreses i institucions distintes de les enumerades en els articles 16 i 17.

Article 19é.-

La Insígnia d´Or de la Fundació Municipal de Festes es concedirà per dret propi, a les Regines de les Festes i als Presidents de la Fundació i Junta de Festes.

Article 20é.-

La Insígnia d´Argent de la Fundació Municipal de Festes es concedirà, per dret propi, als membres de la Junta de Festes i a les components de la Cort d´Honor de les Regines.

Article 21é.-

Amb caràcter excepcional, i prèvia aprovació del Patronat, podran ser concedides Insígnia d´Honor de la Fundació a persones distintes de les enumerades en els articles 19 i 20.

CAPÍTOL IV - PUBLICITAT

Article 22é.-

La imposició de la Medalla de les Festes es realitzarà en un acte d´especial rellevància i solemnitat i contarà amb l'assistència dels membres del Patronat Municipal de Festes i de la Junta de Festes en ple.

Article 23é.-

Les persones, institucions i entitats que estiguen en possessió de la distinció a que fa referència l´article anterior, seran considerades com a membres honorífics de la Junta de Festes, i formaran part de l´Assemblea - Consell Municipal de Festes.

Article 24é.-

La imposició del Fadrí tindrà lloc en les circumstàncies que la Junta de Festes considere oportunes, però especialment en algun esdeveniment festiu rellevant.

CAPÍTOL V -REGISTRE

Article 25é.-

Serà responsabilitat de la Comissió de Recompenses de ]a Junta de Festes, el portar un registre de les distincions concedides, i emetre les certificacions acreditatives que a tal efecte se li sol.liciten.