Ajuntament de Castelló.
 
escudo de ayuntamiento de castell�n ayuntamiento de castell�n solicitud de autoliquidacion del impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
  Els camps en roig són obligatoris

  TIPUS DE TRANSMISSIÓ
Compravenda Herència / Llegat Donació
Aportació Cessió Permuta
Dació en paga de deute Expropiació Subhasta
  


  DOMINI TRANSMÈS
Ple Domini Usdefruit Vitalici Usdefruit Temporal
Nuda Propietat  
  
  Edat de l'Usufructuari (si Usdefruit Vitalici o Nuda Propietat)  anys
  
  Durada de l'Usdefruit (si Usdefruit Temporal)  anys
  


  DADES DEL DOCUMENT (ESCRIPTURA PÚBLICA O DOCUMENT PRIVAT)
Data Document (Ajuda) Data Fi Termini (Ajuda) Data Presentació en l'Ajuntament (Ajuda)       
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda
  


  LIQUIDACIÓ
Valor d'adquisició (Ajuda) Valor de transmissió (Ajuda)
Ajuda Ajuda
Valor Cadastral del Sòl (Ajuda) Valor Cadastral Total (Ajuda) Percentatge de Propietat Transmesa (Ajuda)
Ajuda Ajuda Ajuda
Data Transmissió Anterior (Ajuda) Data Transmisió Actual (Ajuda)
/ /
Ajuda
/ /
Ajuda
Exempcions (Ajuda)
Ajuda
Bonificacions (Ajuda)
Ajuda
  


  PRESENTACIÓ FORA DE TERMINI
  La presentació no complix amb els terminis legals, pel que s'aplicarà el recàrrec de conformitat
  amb el previst per l'art. 27 de la Llei General Tributària.


Ha sol·licitat una pròrroga? (Ajuda)
Ajuda
     Sol·licite que s'aplique la quota que resulte més beneficiosa d'acord amb el procediment establit en l'article 107.5 del TRLRHL, amb comprovació, en el seu cas, per l'Administració Tributària Local.


   He llegit i accepte el Tractament de Dades Personals.