Ocupació

Objectiu: Introduir la perspectiva intercultural en l"àmbit laboral i facilitar la inserció laboral de les persones migrades, a través de les línies de coordinació establertes amb l"Agència Municipal de Desenvolupament Local, així com amb altres entitats competents en matèria d"ocupació.

 1. Protocol de coordinació entre el NCIS-AMICS i l"Agència de Desenvolupament Local.
 2. Mòduls formatius en matèria d"estrangeria i de codis interculturals, al personal municipal adscrit a l"Agència de Desenvolupament Local.
 3. Coordinació amb altres serveis d"ocupació i formació.
 4. Comissions tècniques d"ocupació i formació.

Serveis Socials Generals i Especialitzats

Objectiu: Facilitar a la població migrada i teixit associatiu de la ciutat, l"accés normalitzat als programes i serveis dels Serveis Socials Municipals, i recolzar als/a les professionals en la seua intervenció.

 1. Protocol de coordinació amb els Serveis Socials Generals: Emergència Social (Contraprestació emergència, accés a cursos, escola d"acollida, etc.) i Informació, Mediació Intercultural i altres que puguen desenvolupar-se.
 2. Servei d"Orientació Jurídica en Dret d"Estrangeria.
 3. Mediació Intercultural.
 4. Traducció Lingüística.
 5. Mòduls formatius en matèria d"estrangeria i de codis interculturals, al personal municipal adscrit a Serveis Socials Generals.
 6. Participació en la Comissió Tècnica Municipal de valoració de sol·licituds de subvencions destinades a entitats prestadores de Serveis Socials.
 7. Participació de tècnics de Serveis Socials Generals en les meses de coordinació intercultural de recursos en districtes/barris impulsades des de NICS-AMICS.
 8. Estratègia d"aplicació del principi d"igualtat d"oportunitats.
 9. Xarrades de prevenció de trastorns addictius.
 10. Adaptació dels sistemes de recollida d"informació estadística dels serveis municipals i altres recursos comunitaris a la realitat migratòria del municipi.

Àmbit Educatiu/Formatiu

Objectiu: Afavorir la convivència intercultural en la comunitat educativa i l"eliminació de barreres en la comunicació, establint i/o consolidant espais de coordinació amb les entitats públiques i privades amb competència en la matèria.

 1. Mesa Local de Coordinació de Recursos Formatius.
 2. Mesa Local d"Absentisme.
 3. Tallers d"Educació Intercultural dirigits a professorat, alumnat i AMPA.
 4. Alumnat mediador.
 5. Pati educador.
 6. Aula de Convivència.
 7. Professorat educador.

Salut

Objectiu: Introduir la perspectiva intercultural en l"atenció sanitària a persones d"altres cultures i recolzar els/les professionals en la seua intervenció, col·laborant amb els serveis de salut en accions preventives i l"ús racional dels recursos.

 1. Xarrades a professionals de l"àmbit sanitari.
 2. Mòduls formatius i sensibilització a professionals de l"àmbit sanitari.
 3. Xarrades preventives en matèria de salut a persones al·lòctones.
 4. Estratègies de coordinació amb serveis de salut.
 5. Mediació intercultural.
 6. Mòdul pràctic Salut Escola d"Acollida.
 7. Servei de Traducció.

Infància i Joventut

Objectiu: Fomentar valors de convivència entre menors i joves de les cultures coexistents en la ciutat, impulsant la seua implicació i participació, en coordinació amb altres departaments municipals i entitats públiques i privades.

 1. Programa Jóvenes per la Interculturalidad.
 2. Pla Municipal de Joventut 2010-2013.
 3. Projecte Chavi.
 4. Agenda Educando.
 5. Programa en matèria d"intervenció socioeducativa amb menors infractors.
 6. Espai Intercultural de Menors.

Policia Local

Objectiu: Incorporar la perspectiva intercultural en accions desenvolupades per la Policia Local amb especial atenció a la mediació veïnal, convivència ciutadana i educació en matèria de seguretat viària.

 • 1. Protocol de Coordinació amb Policia Local en matèria d"Educació Viària. Xarrades formatives d"Educació Viària.
 • 3. Col·laboració docent de la Unitat de Gestió Policial de la Diversitat en l"Escola d"Acollida per mitjà de la impartició d"un mòdul formatiu sobre l"ordenança de convivència.
 • 7. Campanyes informatives dirigides a la societat culturalment diversa sobre els drets i obligacions de la ciutadania i sobre les obligacions legals de la Policia en relació amb les identificacions policials.
 • 8. Xarrades sobre projectes policials i/o seguretat pública a col·lectius específics amb un perfil concret.
 • 9. Participació de la Policia Local en les Meses de Coordinació Intercultural per districtes i/o barris.

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

Objectiu: Formar la població culturalment diversa perquè responga adequadament davant d"emergències en col·laboració amb el Servei Municipal de Prevenció i Extinció d"Incendis i Salvament.

 1. Mòduls formatius impartits pel Servei Municipal de Prevenció i Extinció d"Incendis i Salvament.
 2. Mòduls formatius al personal docent impartits des d"AMICS.
 3. Elaboració d"un protocol de coordinació.

Altres Entitats Públiques

Objectiu: Establir sinergies amb entitats públiques del municipi en matèria de diversitat cultural, amb la finalitat d"aconseguir un major grau d"eficàcia i eficiència dels recursos.

 1. Coordinació d"accions conjuntes amb institucions universitàries del municipi.
 2. Tallers de comunicació intercultural en el centre penitenciari.
 3. Tallers de comunicació intercultural en centres d"atenció a les dones víctimes de violència de gènere.
 4. Formació en interculturalitat al personal de l"Administració Central vinculat/interessat en matèria d"estrangeria.
 5. Coordinació d"accions conjuntes per a la realització d"estudis d"anàlisi de la població migrant amb la Delegació Provincial de l"Institut Nacional d"Estadística.
 6. Col·laboració del personal de l"Administració Central (Oficina d"Estrangers, Unitat de Violència contra la Dona, Àrea de Sanitat Exterior) com a docents en programes de formació organitzats des del NCIS-AMICS.

Teixit Associatiu i Altres Entitats Privades

Objectiu: Creació i impuls d"espais i coordinació d"accions que promoguen el diàleg en matèria de migracions, diversitat i interculturalitat.

 • 1. Observatori tècnic de les diverses entitats públiques i privades que promouen la integració social gitana a Castelló.
 • 2. Projecte Acercando/Participació Conjunta.
 • 4. Trobada d"associacions.
 • 5. Mesa interreligiosa.
 • 6. Accions conjuntes amb teixit associatiu i ONG de la ciutat.

Punt de Trobada

Objectiu: Facilitar la posada en marxa de programes i serveis de caràcter cultural, informatiu, formatiu, educatiu i lúdic, tendents a promoure la convivència social i intercultural i afavorir la integració, optimitzant els recursos municipals.

 1. Autorització temporal d"ús d"espais i/o equipament per a activitats interculturals.
 2. Autorització temporal d"ús d"espais i/o equipament a altres departaments municipals i extramunicipals.

Intercanvi de Bones Pràctiques

 1. Trobada de mediadors/es interculturals.
 2. Altres.