Informació pública del projecte de reparcel·lació inversa de la unitat d'execució 14 UE-I(A).

Informació pública del projecte de reparcel·lació inversa de la unitat d'execució 14 UE-I (A), ara unitats d'execució Colomer Nord, Colomer Sud, Colomer Est i Colomer Centre, situades entre la carretera nacional 340, l'autopista A-7 i la unitat d'execució 14 UE-I (B) (ara UE-Romeral) del Pla d'ordenació detallada del municipi de Castelló de la Plana.

​​​​​​​Certificat d'acord de JGL de data 3 de maig de 2024.

Projecte de reparcel·lació inversa de la UE 14 UE-I (A).

Anuncie exposició pública.

DOGV num 9851 de 17 de maig de 2024.

 

Termini de presentació d'al·legacions:

1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en DOGV. Data inici: 18/05/2024 - Data fi: 17/06/2024.

Mode de presentació:

Les al·legacions es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Castelló de la Plana o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La documentació també podrà consultar-se en la Secció d'Ordenació i Gestió Urbanística i Territorial, situada en la quarta planta del carrer Enmig, núm. 82, en horari d'atenció al públic de 09.00 a 14.00 hores.

Declarar la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències per a la instal·lació de punts o unitats de subministrament de combustible, estacions de servei, gasolineres o instal·lacions amb denominació similar