Responsive Image

Òrgans i Règim de Funcionament

Per a l’exercici de la seua funció, el Consell Social està dotat dels òrgans següents:

  • Unipersonals: President, Vicepresident i Secretari.
  • Col·legiats: Ple i Comissions de Treball.

El Ple és l'òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell i estarà integrat per la totalitat dels seus consellers, sota l'adreça del President i assistits pel Secretari. En la sessió del Ple, de data 20 de novembre de 2023, es va acordar establir la periodicitat de celebració de les seues sessions ordinàries, que es reunirà el tercer dimecres del mesos de maig i novembre de cada any.

El Ple podrà acordar la creació de Comissions de Treball o assessores, que tindran caràcter permanent i a les quals se'ls encomanarà la preparació dels estudis, informes o propostes que es consideren convenients sobre un tema concret de competència del Consell Social, per un període de temps prèviament determinat. Aquestes Comissions estan compostes per un nombre de consellers que, en cap cas, podrà ser superior a set, triats segons la seua especialització i competència tècnica, en funció de l'estudi encomanat. En la sessió del Ple del Consell Social de la Ciutat, de 20 de novembre de 2023, es van crear les Comissions de Treball o Assessores no permanents de Pressupost, impuls econòmic, ocupació i benestar social, que tindrà per objecte l'elaboració, a la vista del pressupost de l'exercici anterior, de la proposta de criteris i recomanacions per a elaborar el
pressupost de l'exercici de cada any i, en concret, el del pròxim exercici 2024, així com informar d'altres assumptes en les altres matèries d'esta comissió; y d'Urbanisme, Participació i Serveis a la Ciutadania, que tindrà per objecte emetre informes, estudis i propostes en matèria de desenvolupament urbanístic, participació i serveis a la ciutadania, a requeriment de l'Alcaldia o dels òrgans de govern de l'Ajuntament, aixi com promoure la participació ciutadana i la millora de la
qualitat de la democràcia local

El Ple del Consell elaborarà i aprovarà un informe anual d'activitats i del nombre i tipologia dels assumptes tramitats pel mateix, de què es donarà compte al Ple de la Corporació.