Activitats econòmiques d'especial interès històric-artístiques

Bonificació del 25% en l'IBI als immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies historicoartístiques que justifiquen tal declaració.

Requisits:

  • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Que l'ús que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.
  • Que l'activitat econòmica s'exercisca en un immoble declarat bé d'interés cultural o que es trobe dins del perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic.

Documentació Requerida:

  • Instància/sol·licitud de bonificació.
  • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.

Període d'aplicació:

  • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.