Activitats econòmiques d'especial interés social o cultural

Bonificació del 30% en l'IBI als immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o culturals que justifiquen tal declaració.

Requisits:

  • Que el titular de l'activitat econòmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Que l'ús que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.
  • Acreditar que l'activitat declarada estiga destinada a la promoció, l'educació i la inserció social de persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques, a l'atenció de persones majors o infància.

Documentació Requerida:

  • Instància/sol·licitud de bonificació.
  • Imprés 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques.
  • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Benestar Social.

Període d'aplicació:

  • Any en curs.

Data límit de sol·licitud:

  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fóra festiu, fins al dia hàbil immediatament posterior.