Agent de Policia Local

Número de convocatòria: 12/2019

Oposició per torn lliure

  • Subgrup: C1.
  • Categoria: Agent de la Policia Local.
  • Número de llocs: 21.
  • Oferta d'ocupació pública: 2017, 2018 i 2019.
  • Publicació de les Bases:
  • Publicació de la convocatòria: B.O.E. núm. 147, de 20 juny.
  • Termini de presentació d'instàncies: Del 21 de juny al 19 de juliol.
  • Import a pagar: 33 euros.

>> Anunci del resultat de la baremació de mèrits i proposta de nomenament de funcionaris juntament amb els annexos que s'acompanyen al mateix.

>> Anunci resultats procés selectiu Agent de Policia Local nº12/19 modalitat torn lliure, proposta nomenament i de borsa de treball.

>> Anunci de la resolució de la revisió de l'examen de desenvolupament del temari.

>> Anunci del resultat de l'exercici dels temes locals.

>> Anunci de l'acord de la Junta de Govern Local, de modificació del nombre de places convocades per torn lliure i de mobilitat.

>> Anunci de l'obertura dels sobres de l'examen de desenvolupament del temari i de la planilla dels resultats.

>> Anunci de l'exercici dels temes locals.

>> Anunci de convocatòria per al examen de desenvolupament del temari.

>> Anunci: Resultat de reconeixement mèdic.

>> Anunci: Aportació de reconeixement mèdic.

>> Anunci del resultat de la revisió de la prova psicotècnica.

>> Anunci de la convocatòria per a la revisió final de la prova psicotècnica.

>> Anunci del resultat de la prova psicotècnica.

>> Anunci dels horaris per a la realització de l'entrevista.

>> Anunci del resultat del test psicotècnic i convocatòria per a l'entrevista.  

>> Anunci d'apertura pública de sobres de l'exercici test psicotècnic.

>> Anunci de resolució de sol·licituds de convalidació de la prova psicotècnica.

>> Anunci de rectificació per errada aritmètica en la qualificació de l'exercici de coneiximents del valencià.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de l'examen psicotècnic.

>> Anunci de rectificació per omisió del resultat de l'examen de coneiximent de valencià.

>> Anunci del resultat de l'examen de coneiximent de valencià.

>> Anunci de l'obertura pública de sobres de l'exercici de valencià

>> Anunci de resolució de reclamació presentada

>> Anunci de l'examen de coneiximent de valencià.

>> Anunci Data examen valencià.

>> Anunci del Resultat Alfabètic test cultura policial.

>> Puntuació obtinguda examen test cultura policial.

>> Annex puntuació codificada.

>> Anunci de resolució de reclamacions a l'examen de qüestionari policial.

>> Anunci de canvi en el tribunal qualificador.

>> CIRCULAR relativa a la suspensió de prova selectiva.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de l'examen del qüestionari de cultura policial.

>> Anunci d'adjudicació de contracte menor per a la realització de la prova psicotècnica.

>> Instruccions per a respondre a l'examen del qüestionari cultura policial.

>> Instruccions plantilla.

>> Convocatòria examen qüestionari de cultura policial.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de relació d'aspirants que han superat les proves físiques com a aptes.

>> Anunci de resultat d'aspirants aptes en proves d'aptitud física.

>> Anunci de resolució sol·licituds i recordatori aportació original de certificat mèdic.

>> Anunci de correcció d'errata en l'anunci de la convocatòria per a la realització de les proves d'aptitud física.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de les proves d'aptitud física i aportació de certificat mèdic.

>> Anunci de rectificació d'un número de dni, publicat al resultat de la prova de mesurament d'alçada.

>> Anunci del resultat de la prova de mesurament d'alçada.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal qualificador i establiment de la data d'inici del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.