Bases per a regular la col.laboració entre l´ Excmo. Ajuntamiento de Castelló de la Plana i les entitats de crédit per a recaptació de tributs locales i altres ingressos.