Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació de cadires amb motiu de les desfilades que es realitzen durant les Festes de la Magdalena 2017.

- Nº de Expedient: 1/2017.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: B.O.P. número 12, de 28 de gener.

Data límit de presentació: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

Data i hora d'obertura d'ofertes: L'obertura del sobre A serà en acte no públic, el tercer dia hàbil al que finalitze el termini de presentació de les proposicions, 9 de febrer, a partir de les 13:00 hores en la seu del Patronat Municipal de Festes, situada en el Palau de la Festa, c/ Rio Sella nº 1. De no existir defectes o omissions en la documentació administrativa, en la mateixa sessió i en acte públic, es procedirà a l'obertura del sobre B. En cas que es produïsca alguna variació de lloc, dia o hora es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic o fax amb una antelació mínima de 24 hores..

- Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festa.

- Data d'adjudicació:

- Entitat autoritzada:

INFORMACIÓ ASSOCIADA: