Bases reguladores del procediment per a l'atorgament de l'autorització demanial, en règim de concurrència, amb destinació a la instal.lació i explotació de tres barres en la zona de mascletà durant les Festes de la Magdalena 2017.

Nº d'Expedient: 485/2016-A.

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: B.O.P. número 12, de 28 de gener.

Data límit de presentació: 6 de febrer (en ser el dia 5 de febrer inhàbil).

Lloc de presentació d'ofertes: Patronat Municipal de Festes (C/ Riu Sella, nº 1 - Palau de la Festa).

- Dació de compte de l'informe de valoració relatiu als criteris avaluables automàticament i proposta d'adjudicació en acte públic: el 14 de febrer de 2017, a les 09:00 hores en el Palau de la Festa.

- Per la mesa de contractació s'acorda, en virtut del que es disposa en l'art. 87 RGCAL otorgar un termini de dos dies hàbils perquè els licitadors puguen realitzar per escrit les observacions o reserves que estimen oportunes, hauran de presentar-se en la seu del Patronat de Festes, situada en el Palau de la Festa, Riu Sella, 1, abans del dijous 16 a les 14 hores, en horari d'oficina. Queda a la disposició dels licitadors la documentació que forma part dels expedient per a la seua consulta en la pròpia seu, també en horari d'oficina, de 9-14 hores.

- Proposta d'adjudicació en acte públic: 17 de febrer de 2017, a les 13:00 hores en el Palau de la Festa.

Òrgan de contractació: Consell Rector del Patronat Municipal de Festes.

Data d'adjudicació:

Entitat autoritzada:

INFORMACIÓ ASSOCIADA: