Bonificacions a unitats familiars

BONIFICACIONS FISCALS

Pot punxar ací per a trobar la informació dels articles corresponents a les bonificacions fiscals en Impostos, que a continuació es detallen:

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 • 1.1. BONIFICACIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA (ART. 6).
 • 1.2. BONIFICACIÓ PER OBRES EMPRESES D'URBANITZACIÓ, CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA (ART. 7).
 • 1.3. BONIFICACIÓ HABITATGES VPO GENERALITAT (ART. 7 BIS).
 • 1.4. BONIFICACIÓ ORGANISMES PÚBLICS D'INVESTIGACIÓ (ART. 8).
 • 1.5. BONIFICACIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS, HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES O DE FOMENT OCUPACIÓ (ART. 8 BIS).
 • 1.6. BONIFICACIÓ APROFITAMENT ENERGIA SOLAR (ART. 8 TER).
 • 1.7. BONIFICACIÓ IMMOBLES RÚSTICS EN EXPLOTACIÓ (ART. 8 QUATER).
 • 1.8. BONIFICACIÓ CEMENTERI (ART. 8 QUINQUIES).


2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 • 2.1. BONIFICACIÓ VEHICLES HISTÒRICS, MÉS DE 25 ANYS I AMB ETIQUETA AMBIENTAL O BLAVA (ART. 8).


3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 • 3.1. BONIFICACIONS PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, CULTURALS, HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES O FOMENT OCUPACIÓ (ART. 5.2A),B) i C)).
 • 3.2. BONIFICACIÓ ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES MAJORS 60 ANYS EN DOMICILI HABITUAL (ART. 5.2 D)).
 • 3.3. BONIFICACIÓ PER INCORPORACIÓ ENERGIA SOLAR (ART. 5.3).
 • 3.4. BONIFICACIÓ OBRES PER A AFAVORIR ACCÉS I HABITABILITAT DISCAPACITATS (ART 5.5).


4. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 • 4.1. BONIFICACIONS PER INICI D'ACTIVITAT (ART. 3 BIS A)).
 • 4.2. BONIFICACIONS PER CREACIÓ D'OCUPACIÓ INDEFINIDA (ART. 3 BIS B)).
 • 4.3. BONIFICACIONS PER CREACIÓ D'OCUPACIÓ (ART. 3 BIS C)).


5. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 • 5.1. BONIFICACIONS PER TRANSMISSIONS MORTIS CAUSA (ART. 18.3).