Calendari del contribuent

CALENDARI FISCAL 2023

 

Primer període: del 17 d’abril al 21 de juliol, ambdós inclosos

 • Impost sobre Béns Immobles Urbans
 • Impost sobre Béns Immobles Rústics
 • Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials
 • Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública (guals)

 

Segon període: del 19 de setembre al 22 de novembre, ambdós inclosos

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Taxa per prestació de serveis de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (fems)
 • Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions de subsol, sòl de la via pública, terrenys d’ús públic i vol de la via pública amb determinats aprofitaments
 • Cànon concessional per aparcaments subterranis de residents

 

Nota comuna a ambdós períodes: Si algun dia d’aquests terminis coincideix amb un dissabte o amb un dia inhàbil, quedarà traslladat al primer dia hàbil següent.

 

Domiciliacions periòdiques:

 1. Els rebuts domiciliats en les distintes entitats de crèdit, es posaran al cobrament el dia 6 de juny els del primer període i el 3 d’octubre els del segon, sense perjudici dels terminis establerts per al sistema de pagament fraccionat amb venciment especial.
 2. Escola de matí.
  Els rebuts es posaran al cobrament mensualment excepte els mesos de juliol, agost i setembre.
 3. Taxa per prestació de serveis en els mercats municipals.
  Els rebuts dels mercats ordinaris es posaran al cobrament mensualment i els dels mercats extraordinaris trimestralment.

 

FORMES DE PAGAMENT

 • Domiciliació bancària.
 • Mitjançant abonament amb el document de pagament en les sucursals que tinguen obertes les següents entitats de crèdit col·laboradores i ininterrompudament en els caixers automàtics d'aquestes:
  • Banco Santander, S.A.
  • Cajamar Cajas Rurales Unidas, S. Coop. Crédito
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • Banco de Sabadell, S.A.
  • Caixabank, S.A.
  • Ruralnostra, S.C.C.V.
 • Per Internet: en la seu electrònica d’aquest Ajuntament (http://sede.castello.es) / enllaços d'interés / Accediu al portal tributari

 

Els documents de pagament seran remesos al domicili fiscal o expedits en l’Oficina Municipal de Recaptació, en l’horari d’atenció següent:

Oficina de Recaptació (c/ Governador, núm. 4):

 • De dilluns a dijous, de 9 a 18 hores.
 • Divendres, de 9 a 14 hores.
 • Consulteu l'horari d'estiu

Els documents de pagament també es podran descarregar per internet en la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

El pagament dels rebuts haurà d’efectuar-se dins del període de pagament voluntari assenyalat.

Transcorregut el període voluntari de pagament, s'iniciarà el període executiu que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.