Cessament i designació de les i els membres del Tribunal Econòmic Administratiu del Municipi de Castelló

Disposició: Acord del Ple de l'Ajuntament.

Aprovació: 23 de juny de 2016.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 86, de data 16 de juliol de 2016.

Acord pel qual se cessen i designen a les i els membres del Tribunal Econòmic Administratiu del Municio de Castelló.