Responsive Image

Composició

El Consell Social de la ciutat de Castelló té la composició següent:

 1. El president del Consell, que és l’alcalde de Castelló.
 2. El vicepresident del Consell, que és el/la tinent d’alcalde que tinga delegades les competències en matèria de Participació Ciutadana.
 3. Les persones que hagen ostentat el càrrec d’alcalde de la ciutat i que accepten de forma expressa formar part del Consell, els quals són consellers nats.
 4. Un representant, regidor o no, designat per cada grup polític municipal que integre la corporació.
 5. consellers/as designats/as en representació de cadascuna de les organitzacions següents:
  1. Un representant designat per cadascuna de les dues organitzacions sindicals castellonenques més representatives en l’àmbit de la ciutat, d’acord amb la Llei orgànica de llibertat sindical.
  2. Un empresari designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.
  3. Un empresari designat per la Confederació d’Empresaris Castellonenca (CEC).
  4. Un empresari designat per la Confederació Castellonenca de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PIME).
  5. Un representant designat per Bancaixa i un altre per Caixa Rural de Castelló.
  6. Un armador o mariner designat per la Confraria de Pescadors.
  7. Un agricultor triat pel Ple del Consell Agrari Municipal, a proposta d’alguna de les organitzacions que l'integren.
  8. Dos representants designats per la Unió Professional de Col•legis de Castelló.
  9. Un veí designat per la Federació Local d’Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló; un altre per la coordinadora d’Associacions de Veïns de Castelló i un altre per la Federació Provincial d’Associacions de Veïns de Castelló.
  10. Un representant designat per l'Assemblea General del Patronat de Festes, a proposta dels col·lectius festers; un altre triat per l'Assemblea General del Patronat Municipal d'Esports, entre els candidats proposats pels clubs o entitats esportives que formen part d'aquesta Assemblea i un altre triat per l'Assemblea General del Patronat de Turisme, entre els candidats proposats pels empresaris turístics.
  11. Un representant d’associació triat pel Ple del Consell Municipal de Benestar Social, entre els proposats per les associacions en ell integrades.
  12. Un representant triat pel Ple del Consell Municipal de Cultura, entre els proposats per alguna de les associacions en ell integrades.
  13. Un comerciant triat pel Ple del Consell Sectorial de Comerç entre els proposats per les associacions integrades en ell.
  14. Un representant de les associacions de consumidors que tinguen delegació a Castelló i participen en la Junta Arbitral de Consum, triat per aquestes. En cas que no hi haguera acord entre aquestes associacions, es designarà el representant que propose l’associació que haguera participat en nombre més gran de laudes durant l’any anterior, computat des de l’1 de gener al 31 de desembre.
  15. Un representant d’associació designat pel Consell Federal Local de Gent Major de Castelló.
  16. Un representant designat pel Consell de la Joventut d’entre els seus membres.
  17. Un representant d’una associació de mares i pares d’alumnes, triat pel Consell Escolar Municipal.
  18. Un representant triat per les associacions ecologistes amb seu a Castelló i registrades en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, designat mitjançant elecció directa entre elles.
  19. Un representant designat per cadascuna de les universitats amb seu en la ciutat de Castelló.
  20. Un representant designat per l’Entitat "Castelló Cultural".
  21. Un representant designat per l’Autoritat Portuària de Castelló.
  22. Un representant designat per la Subdelegació del Govern a Castelló, un altre per la Delegació del Consell a Castelló i un altre per la Diputació Provincial.
  23. Un representant triat o designat, segons establisca l’acord plenari, per les organitzacions econòmiques, socials, professionals o de veïns, que determine el Ple de l’Ajuntament.
 6.  Fins a un màxim de tres veïns de reconegut prestigi, personal o professional, designats per l’alcalde.
 7. Fins a tres veïns, triats per insaculació, d’entre els que figuren en el Cens de les Eleccions Municipals.
 8. Un secretari que és el secretari general del Ple. El mandat dels consellers, excepte el dels consells nats expira en acabar el de la corporació municipal, sense perjudici de la seua reelecció.