Responsive Image

Composició Consell Social de la Ciutat 2023-2027

Composició Consell Social de la Ciutat 2023-2027

Composició del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana 2023-2027

El primer Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana es va crear per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de maig de 2009, donant així compliment a l'article 131 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que als municipis de gran població, com és el cas del municipi de Castelló de la Plana, existirà un Consell Social de la Ciutat, integrat per representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals més representatives. A aquest òrgan li correspondrá, a més de les funcions que determine el Ple, l'emissió d'estudis, informes i propostes en matèria de desenvolupament econòmic local, la planificació estratègica de la ciutat i els grans projectes urbans.

El Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana es va constituir per primera vegada en la sessió extraordinària del 22 de maig de 2010. La seua composició es va renovar en la sessió extraordinària del 27 de gener de 2016, després de la renovació de la corporació municipal 2015-2019.

Constituïda l'actual corporació municipal 2019-2023 en la sessió plenària extraordinària del dia 17 de juny de 2023, en la qual es va proclamar alcaldessa la Sra. Begoña Carrasco García, de conformitat amb el que disposa l'article 6 del Reglament orgànic d'aquest Consell, en la sessió extraordinària constitutiva del Ple del Consell, duta a terme el dia 20 de novembre de 2023, es va constituir el quart Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana.

La composició actual del Consell Social de la Ciutat de Castelló de la Plana 2023-2027 és la següent:

     

     

      A. PRESIDENTA DEL CONSELL: L'ALCALDESSA DE CASTELLÓ:

 1. PRESIDENTA.- Begoña Carrasco García

B. VICEPRESIDENT: TINENT D’ALCALDIA QUE TÉ DELEGADES LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

 1. VICEPRESIDENT.- Francisco Cabañero Catalàn

      C. CONSELLERS NATS, PERSONES QUE HAGEN OSTENTAT EL CÀRREC D'ALCALDE

           DE LA CIUTAT I ACCEPTEN DE MANERA EXPRESSA FORMAR PART D'ESTE CONSELL:

 1. EXALCALDE.- Antonio José Tirado Jiménez

 2. EXALCALDE.- Daniel Gozalbo Bellés

 3. EXALCALDE.- José Luis Gimeno Ferrer

 4. EXALCALDE.- Alberto Fabra Part

 5. EXALCALDE.- Alfonso Bataller Vicent.

 6. EXALCALDESA.- María Amparo Marco Gual

      D. UN REPRESENTANT, REGIDOR O NO, DESIGNAT PER CADA GRUP POLÍTIC

           MUNICIPAL QUE INTEGRA LA CORPORACIÓ:

 1. GRUP MUNICIPAL POPULAR – Sergio Toledo Llorens

 2. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – Patricia Puerta Barberá

 3. GRUP MUNICIPAL VOX CASTELLÓ DE LA PLANA – Cristóbal Caballero Escribano

 4. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER CASTELLÓ – Enric Nomdedéu Biosca

      E. CONSELLERES I CONSELLERS DESIGNATS PER CADASCUNA

           DE LES ORGANITZACIONS SEGÜENTS:

 1. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS PV – Francisco Sacacia Bernat

 2. C.S. COMISSIONS OBRERES PV-COMARQUES DEL NORD.– Albert Fernández Barberá

 3. CAMBRA DE COM., IND. I NAV. DE CS.– Maria Dolores Guillamón Fajardo

 4. CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEV).--- Luis Miguel Martí Bordera

 5. CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEV).--- Salvador Serrano Tello

 6. FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ (BANCAIXA).– Joan Serafí Bernat Martí

 7. CONFRARIA DE PESCADORS – Manuel Peña Sanz

 8. UNIÓ PROFESSIONAL DE COL·LEGIS DE CASTELLÓ – Carlos Vilar Fabra

 9. UNIÓ PROFESSIONAL DE COL·LEGIS DE CASTELLÓ – Manuel Mata Pastor

 10. FED.L.ASSOC. CIUD.CONSUMIDORS I USUARIS DE CS.- Santiago Fábrega Ramírez

 11. FED. PROV. COORD. D'ENTITATS CIUD. DE CS – Pedro Bermúdez Bolos

 12. FED. PROV. D'ASSOC. DE VEÏNS DE CASTELLÓ. - Vicky Amores Heredia

 13. FED. D'ASSOC. CIUT. DE CS (FEDASCICA).- Emilio Agulleiro Moreno

 14. PATRONAT DE FESTES – Enrique Palazón Granchel

 15. PATRONAT D'ESPORTS – Antonio Escrig Sáez

 16. PATRONAT DE TURISME.– Carlos Escorihuela Artola

 17. JUNTA ARBITRAL DE CONSUM – M.ª Piedad Lejarraga García

 18. Consejo Agrario Municipal i de Sostenibilidad Ambiental.- César Roures Marco

 19. CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS.– M.ª Amparo Faulí Puchau

 20. CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ – María José Sisamón Ventura

 21. CONSELL DE LA JOVENTUT.- David Soler Balado

 22. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.José Miguel Manjón Montoya

 23. ASSOCIACIONS ECOLOGISTES – Vicent Grau Reig

 24. UNIVERSITAT JAUME I– Carmen Lázaro Guillamón

 25. AUTORITAT PORTUÀRIA DE CASTELLÓ – Rubén Ibáñez Bordonau

 26. SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN EN CASTELLÓ – Soledad Ten Bachero

 27. DELEGACIÓ DEL CONSELL EN CASTELLÓ – Susana Fabregat Carrasquer

 28. DIPUTACIÓ PROVINCIAL – Vicente Pallarés Renau

F. FINS A UN MÀXIM DE TRES VEÏNS/ES, DE RECONEGUT PRESTIGI

    PERSONAL O PROFESSIONAL, DESIGNATS/ES PER L'ALCALDESSA:

 1. VEÍ DE RECONEGUT PRESTIGI – Miguel Ángel Mulet Taló

 2. VEÍ DE RECONEGUT PRESTIGI – Alberto Breva Cubertorer

 3. VEÏNA DE RECONEGUT PRESTIGI.- Carmen Boldó Roda

      G. FINS A TRES VEÏNS/ES TRIATS/DES PER SORTEIG D'ENTRE ELS QUE

           FIGUREN EN EL CENS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS:

 1. VEÍ TRIAT DEL CENS.–Juan José Masia Gisbert

 

 

NOTA: Queden pendents d'incorporar-se al Consell Social, quan es designen, un Conseller/a dels Consells Municipals de Benestar Social i de Cultura.

​​​​​​​