Concurs públic convocat per a contractar l'arrendament d'un local destinat a albergar l'Associació de Majors Vedruna.

Procediment: Obert.

Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local

Número d'expedient: Gestiona 20821/2016

Publicació: Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) nº 82, de 7 de juliol de 2016

Data límit de presentació de proposicions: 22 de juliol de 2016, a les 13:00 hores

Data de publicació en el perfil de contractant (data de difusió): 7 de juliol de 2016

MESA DE CONTRACTACIÓ:

- Data obertura de sobres de la documentació administrativa (Sobre A): Dimecres 27 de juliol de 2016, a partir de les 10:00 hores (Acte no públic). Si no existeixen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de Contractació procedirà en la mateixa sessió i en acte públic a l'obertura del sobre B.

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Data lectura informe tècnic i obertura sobres C: Dimecres 28 de setembre de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte públic)

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

- Data lectura informe tècnic dels sobres C: Dimecres 5 d'octubre de 2016, a partir de les 10:00 hores (acte públic)

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

SUSPESA

- Data lectura informe tècnic dels sobres C: Divendres 7 d'octubre de 2016, a partir de les 13:30 hores (acte públic)

Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament.

ACTES:

ADJUDICACIÓ:

Data d'adjudicació:

Adjudicatari:

FORMALITZACIÓ:

Data de formalització:

INFORMACIÓ ASSOCIADA: