Concurs púlbico per a contractar l'arrendament d'un local amb destinació a albergar l'Associació de Majors Vedruna.

Nombre d'expedient: 37724/15

Publicació: Butlletí Oficial de la Província: (B.O.P.), nº. 152 de 10 de desembre de 2015.

Anunci BOP

Data límit presentació: Fins al 28 de desembre de 2015, a les 13:00 hores.

Data obertura de sobres de la documentació administrativa: Dimecres 30 de desembre de 2015, a partir de les 11:00 hores, en el segon pis d'aquest Ajuntament, es procedirà en acte no públic per la Mesa de contractació a l'obertura dels sobres A (documentació administrativa) i de no existir defectes o omissions es procedirà, en la mateixa sessió i en acte públic, a l'obertura dels sobres B.

Òrgan de Contractació: Ajunta Govern Local.

Data de difusió: 10 de desembre de 2015.

Data d'adjudicació: Per acord de la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2016 es declara deserta la licitació per a arrendar un local per a la "Asociación de Mayores Vedruna".

Anunci BOP declarant deserta la licitació

Informació associada:

  • Plec de clàusules administratives particulars
  • Acta sobre B