CONTRACTACIÓ DE L"EXPLOTACIÓ DELS SERVICIS DE TEMPORADA DE PLATJA DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA PER A LA TEMPORADA ESTIVAL DE 2015 (4 berenadors, 1 zona d"hamaques i ombrel·les, 1 lloc d"embarcacions i 1 quiosc)

- PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 12/2015

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 12 de març de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 27 de març de 2015, en horari de Registre d"Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 12 de març de 2015.

- Mesa de Contractació: Obertura Sobre A i, si és el cas, Sobre B: 31 de març de 2015, a partir de les 10.00 h. Els Sobres A els obrirà la Mesa de Contractació en acte no públic. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Mesa de contractació, en la mateixa sessió i en acte públic, procedirà a l"obertura del sobre B.

INFORMACIÓ ASOCIADA

ANUNCIS D´ADJUDICACIÓ:

ANUNCIS DE FORMALITZACIÓ: