CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L"ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I SEGURETAT VIÀRIA A INTEGRAR EN EL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 25/2015

- Òrgan de contractació: Decret del Regidor Delegat de l"Àrea de Drets i Servicis, de data 28 de juliol de 2015.

- Data de publicació en el BOP: 8 d"agost de 2015.

- Data fi de presentació de proposicions: 24 d"agost de 2015, en horari de Registre d"Entrada.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 10 d"agost de 2015.

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d"ofertes, a partir de les 10:00 hores.

INFORMACIÓ ASSOCIADA