CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE l"ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DEL PLA GENERAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 67/2014

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Data de publicació en el BOP: 20 de novembre de 2014

- Data fi de presentació de proposicions: 5 de desembre de 2014, en horari de Registre d´Entrada

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 20 de novembre de 2014.

- Mesa de Contractació: a efectes d"obertura de proposicions consultar clàusula 13ª del PCAP.

Obertura Sobre A i, si és el cas, Sobre B: 9 de desembre de 2014, a partir de les 10.00 h.

INFORMACIÓ ASSOCIADA