CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE LA CAMPANYA CONTRA EL PUNXEGUT ROIG DE LES PALMERES EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ

- PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 39/2015

- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de setembre 2015.

- Data de publicació en el BOP: 22 de setembre de 2015 .

- Data fi de presentació de proposicions: 7 d'octubre de 2015, en horari de Registre d'Entrada .

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió) :22 de setembre de 2015

- Mesa de Contractació: Primer dimecres hàbil següent al dia en què acabe el termini de presentació d'ofertes, a partir de les 10:00 hores

INFORMACIÓ ASSOCIADA