CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D"INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DELS ESCENARIS EN VIA PÚBLICA I EN EDIFICIS MUNICIPALS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA

- Procediment: Obert

- Nº Expediente: 52/2014

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

- Fecha de publicación en el BOP: 3 de enero de 2015

- Fecha fin de presentación de proposiciones: 19 de enero de 2015, en horario de Registro de Entrada

- Fecha de publicación en el Perfil del Contratante (Fecha de difusión): 5 de enero de 2015.

- Mesa de Contratación: a efectos de apertura de proposiciones consultar cláusula 13ª del PCAP.

Apertura Sobre A y, en su caso, Sobre B: 20 de enero de 2015, a partir de las 10.00 h.

INFORMACIÓN ASSOCIADA